จังหวัดแม่ฮ่องสอนหารือแนวทางการดำเนินการโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากให้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันนี้ ( 19 เม.ย 2564 ) เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานประชุมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากให้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เห็นชอบคู่มือแนวทางปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มงานแผนงานโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากใน 7 อำเภอ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนระดับพื้นที่ วงเงิน 847 ล้านบาท จึงได้มีการจัดประชุมฯ ชี้แจงโครงการหรือกิจกรรมที่จะเสนอต้องมีลักษณะ เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่จะต้องเป็นโครงการที่มาจากความต้องการของพื้นที่ (Bottom-up) ดังนั้นโครงการที่จะนำเสนอต้องมีลักษณะ ดังนี้
1. พัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว บริการ และการค้า เช่น การพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน/OTOP ท่องเที่ยวในประเทศ/ท่องเที่ยวชุมชนการค้าส่งค้าปลีก เป็นต้น
2. ยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค้าเพิ่มด้านการเกษตร เช่น การพัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เกษตรแม่นยำ เป็นต้น
3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน (Upskill-Reskill-Newskill) เช่น อบรมอาชีพระยะสั้น อบรมยกระดับทักษะฝีมือ เป็นต้น
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน เช่น ถนนในหมู่บ้าน แหล่งน้ำขนาดเล็ก เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น