ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ และแผนอพยพประชาชน พื้นที่ชายแดน

วันนี้ เมื่อ 19 เมษายน 2564 เวลา 0900 – 1200 พันเอก สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 มอบหมายให้ พันเอก ยอดชาย พวงวรินทร์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 เป็นประธานประชุม และดำเนินการฝึกซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ , แผนอพยพประชาชน บนภูมิประเทศจำลอง (Rock Rehearsal) โดยจำลองพื้นที่ บริเวณช่องทางไม้ลัน บ้านไม้ลัน ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานการปฏิบัติ และเตรียมความพร้อม กรณีประชาชนได้รับผลกระทบ หากเกิดเหตุการณ์ ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ซึ่งการประชุม และซักซ้อมในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ของหน่วย ทำการซักซ้อมความเข้าใจ เจ้าหน้าที่ และบทบาทที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน เพื่อให้มีความพร้อมให้การช่วยเหลือ และการบรรเทาความเดือนร้อนอย่างทันท่วงที เมื่อมีเหตุการณ์ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น