จ.แพร่ ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 จังหวัดแพร่ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เมื่อบ่ายวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่
นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 จังหวัดแพร่ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
….. ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจที่ 16 ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง/ผู้ตรวจราชการกรมได้กำหนดให้มีการประชุมติดตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ของจังหวัดแพร่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Vide/Web Conference) จาก ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวที ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
……นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ได้เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าวโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีส่วนช่วยในการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมี 2 เรื่อง คือ…
…… การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนฯ มี 7 โครงการ ดังนี้
1.โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรม ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBOกลุ่มเป้าหมายกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) และคณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัด
2.โครงการ “หนาวนี้ คนแพร่ ปันสุข” ปี 2564 กลุ่มเป้าหมายเป็นครัวเรือนยากจนในจังหวัดแพร่ (ไม่ใช้งบราชการ) จำนวน 520 ราย
3.โครงการพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัด
4.โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย
5.โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 125 หมู่บ้าน
6.โครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแพร่ จำนวน 33 หมู่บ้าน
7.โครงการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ” 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน จังหวัดแพร่ (โดยไม่ใช้งบประมาณ)
….การจัดการแหล่งน้ำชุมชนภาคการเกษตร มี 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎ๊ใหม่ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา”ประเด็นที่ 1.การคัดเลือกพื้นที่อย่างเหมาะสมสำหรับการสร้างสระเก็บน้ำให้มีประสิทธิภาพ ประเด็นที่ 2.การออกแบบและดำเนินการปรับพื้นที่และขุดสระเก็บน้ำที่เหมาะสมตามหลักการและมาตรฐาน
…….การดำเนินการทุกโครงการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ได้เน้นย้ำให้บุคลากรผู้ขับเคลื่อนโครงการให้สอดแทรกองค์ความรู้/แนวทางการปฏิบัติตนเองในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ร่วมแสดงความคิดเห็น