สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ดำเนินการควบคุมโรค การจัดการสิ่งแวดล้อม และทำลายเชื้อโควิด-19 ตามพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

วันที่ 18 เมษายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ภายใต้การอำนวยการของ นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำกับติดตามการดำเนินงานควบคุมโรค การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการทำลายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยร่วมทำความสะอาดบ้านผู้ป่วย สถานที่ต่างๆ ตาม Timeline ผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่ตำบลดู่ใต้  อำเภอเมืองน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียงตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง ในการนี้ได้ให้ความรู้ คำแนะนำ การทำ ความสะอาดและการทำลายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคแก่ผู้เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลน่าน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านส้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนมูล เทศบาลตำบลดู่ใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น