ผอ.สพม.เชียงใหม่ ประชุมบุคลากรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ ZOOM Meeting

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ ZOOM Meeting ที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย “Work From Home” ระหว่างวันที่ 16 – 30 เมษายน 2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของบุคลากรในหน่วยงาน โดยขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น