จ.แพร่ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารจัดการ รพ.สนามจังหวัดแพร่

เมื่อบ่ายวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามจังหวัดแพร่ เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ทั้งนี้จังหวัดแพร่ได้ใช้ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก และกลุ่มประเทศ GMS บ้านกอเปา ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ เป็นโรงพยาบาลสนามจำนวน 80 เตียง แยกเป็นห้องพักผู้ป่วยชาย หญิง มีฝาผนังกั้นอย่างชัดเจนแข็งแรง

โดยแบ่งพื้นที่การใช้ปฏิบัติการออกเป็น 3 โซนได้แก่ โซนแรก คือ โซนสีแดง เป็นพื้นที่ผู้ป่วยอยู่ ส่วนที่ 2 คือ โซนสีเหลือง เป็นพื้นที่ ที่ทีมพยาบาลให้การพยาบาลคนไข้กรณีฉุกเฉิน หรือแพทย์ต้องการพบผู้ป่วย และเป็นพื้นที่บริการอาหาร น้ำดื่ม สำหรับคนไข้ ส่วนโซนที่ 3 คือ โซนสีเขียว เป็นพื้นที่สำนักงานสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

ปัจจุบันจังหวัดแพร่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นยอดสะสมจำนวน 55 รายข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564 และได้รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนามจำนวน 24 รายแบ่งเป็นชาย 13 รายหญิง 11 ราย โดยย้ายผู้ป่วยมาจากโรงพยาบาลร้องกวาง จากนี้ไปจะมีการรับการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 คือหากมีผู้ป่วยมีอาการมากจะเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแพร่ หากผู้ป่วยมีการติดเชื้อแต่มีอาการไม่รุนแรง จะเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม ทั้งนี้แพทย์จะได้วินิจฉัยโรคและจัดให้ผู้ป่วยอยู่ดรงพยาบาลแพร่หรือโรงพยาบาลสนามตามอาการของผู้ป่วย


จังหวัดแพร่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการโรงพยาบาลและมอบหมายภารกิจการเตรียมการและการดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดแพร่ และมอบหมายภารกิจตามบทบาทภารกิจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแบ่งเป็น คณะกรรมการอำนวยการ เพื่อกำหนดนโยบายควบคุมกำกับการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนาม คณะกรรมการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข มีหน้าที่วางแผนควบคุมกำกับติดตามดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานการดูแลรักษาของกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ออกแบบระบบการจัดการและกำจัดขยะติดเชื้อสิ่งปฏิกูลตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการด้านการดูแลความปลอดภัยมีหน้าที่จัดอัตรากำลังดูแลความปลอดภัยผู้ปฏิบัติงาน และผู้ป่วยในบริเวณโรงพยาบาลสนาม ดูแลความปลอดภัยในบริเวณโรงพยาบาลสนาม และ คณะกรรมการส่วนบริหารการเงิน เพื่อวางแผนงบประมาณจัดระบบเบิกจ่ายงบประมาณให้ทีมปฏิบัติหน้าที่เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น