ทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรที่สนใจยิงตรงถึงผู้ประกอบการโดยตรง

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 นางสาวธัญลักษณ์   นิตย์โฆษกุล (smart. Farmer)เกษตรกรตัวอย่างที่ประสพความสำเร็จที่เปลี่ยนแปลงตัวเองจากSmart  farmer) มาเป็นผู้ประกอบการและ ผู้ควบคุมดูแลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธัญลักษณ์ฟาร์ม ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดน่าน ปลูกพืชผลการเกษตรส่งออก โดยมีตลาดรองรับชัดเจน มีการประกันราคาขั้นต่ำให้  พืชที่ส่งเสริมให้ปลูกตอนนี้ก็มีพริกจินดาแดง  มะเขือเปราะ  ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ต่างประเทศมีความต้องการสูงมากในแถบยุโรป  โดยส่งออกพริกจินดาประมาณ อาทิตย์ละ 1-2 ตัน ในเรื่องของสายพันธุ์ที่ปลูกจะเป็น ซุปเปอร์ฮอท  อัมพวา  เพราะให้ผล ผลิตดก สีแดงสวย เป็นที่ต้องการของตลาดในไทยและต่างประเทศ  การที่จะปลูกพริกส่งออกได้เราต้องสร้างมาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย ทางเรามีมาตรฐาน GAP , Thai Gap  เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตผักตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ที่คำนึงถึงสวัสดิภาพของผู้ปลูกและความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ


โดยมีระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) เพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่มาของผลผลิตที่ได้รับมาตรฐาน ThaiGAP เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับมาตรฐานและคุณภาพสินค้าเกษตรของไทยให้เป็นที่ยอมรับสินค้าเกษตรส่งออกจะต้องควบคุมในเรื่องความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้มีสารพิษตกค้างไปถึงผู้บริโภคโดยการแนะนำอบรมให้เกษตรกรใช้ชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงมีการวางแผนระบบการจัดการฟาร์มที่ดี ซึ่งพริกสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี โดยเลือกพื้นที่ให้เหมาะสม อย่างเช่นพื้นที่ที่หมดฝนแล้ว ควรเลือกพื้นที่ราบเรียบ ส่วนช่วงที่เป็นฤดูฝนควรเลือกพื้นที่ลาดเอียง

นางสาวธัญลักษณ์ บอกว่า การเป็นเกษตรกรปลูกพริกก็ถือว่าทำรายได้ไม่แพ้กับการเกษตรด้านอื่น เกษตรกรสามารถทำผลผลิตออกมาขายได้อย่างสบาย เพียงปลูกตามขั้นตอนตามระบบของวิสาหกิจชุมชนธัญลักษณ์ฟาร์ม
และแผนปี 2564 นี้ กำลังส่งเสริมให้ปลูกพืชหลายชนิดเพิ่มขึ้น อาทิ เช่น ฟักแฟง  ขิง  ข่า ตะไคร้  ราคาประกัน

หากเกษตรกรสนใจจะปลูกให้รวบรวมเป็นกลุ่ม มีพื้นที่อย่างน้อย 20 ไร่ขึ้นไป  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   คุณมิน  061-8049191 / 063-5168061.

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น