พช.แพร่ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2564

เมื่อบ่ายวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่
นางประชิต กาทองทุ่ง หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2564 ในการประชุมได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบและกลั่นกรองโครงการของสมาชิกที่ยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564.


โดยที่ประชุมพิจารณากลั่นกรองฯ มีมติเห็นชอบโครงการจำนวน 34 โครงการ ประกอบด้วย ประเภทเงินทุนหมุนเวียน 21 โครงการ เป็นเงิน 2,570,000 บาท ประเภทเงินอุดหนุน 13 โครงการ เป็นเงิน 186,620 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,756,620 บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น