ผลสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทพนารี อ.สูงเม่น มาเป็นที่ 1 ของ จ.แพร่

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจาก จ.แพร่ จากการที่สถาบันทดทดสอบทางศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้ทำการทดสอบนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 และได้ประกาศผลไปแล้วนั้น

จากการประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทพนารี อ.สูงเม่น จ.แพร่ มีผลการสอบ O-NET ชั้น ม.6 โรงเรียนเทพนารี มาเป็นที่ 1 ของ จ.แพร่ เฉลี่ย 5 วิชา ได้ 47.65 ตามด้วยที่ 2 โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่ ได้ 5 วิชาเฉลี่ย 46.70และที่ 3 โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่ 5 วิชา ได้เฉลี่ย 41.91


โดยโรงเรียนนารี มีคะแนนแยกตามวิชา ดังนี้ ภาษาไทย เฉลี่บ 62.48 สูงกว่าระดับจังหวัด ที่ได้ 50.06 สูงกว่าระดับประเทศที่ได้ 44.36 วิชาสังคมศึกษา 46.00 สูงกว่าระดับจังหวัดที่ได้ 38.54 สูงกว่าระดับประเทศที่ได้ 35.93 วิชาภาอังกฤษ 38.09 สูงกว่าระดับจังหวัดที่ได้ 30.42 สูงกว่าระดับประเทศที่ได้ 29.94 วิชาคณิตศาสตร์ 45.56 สูงกว่าระดับจังหวัดที่ได้ 30.12 สูงกว่าระดับประเทศที่ได้ 26.04 และ วิชาวิทยาศาสตร์ 46.10 สูงกว่าระดับจังหวัดที่ได้ 36.36 สูงกว่าระดับประเทศที่ได้ 32.68


ผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากนั้น โรงเรียนเทพนารี ยังมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 มีผลการทดสอบ ทั้ง 4 วิชา สูงกว่าระดับจังหวัดและระดับชาติ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับดีเยี่ยม และระดับดีมาก จำนวน 54 คน มี ด.ช.ภฤษธร ศรีการะเกต ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชาภาษาอังกฤษ

ร่วมแสดงความคิดเห็น