จ.แพร่ ประชุมติดตามสถานการณ์ และทบทวนมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019 (COVID-19)

เมื่อวัน ที่​ 27 เมษายน​ 2564 เวลา​ 13.30น.​ นายสมหวัง​ พ่วงบางโพ​ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่​ ครั้งที่​ 14/2564 คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการส่วนอำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่​ เพื่อติดตามสถานการณ์ และทบทวน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา​ ๒๐๑๙​ (COVID-19) เพิ่มเติมในการประชุมมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

– เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดแพร่ รองรับผู้ป่วยผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มอีกจำนวน ๒ แห่ง
– เพื่อพิจารณาทบทวนมาตรการการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดแพร่
– เพื่อพิจารณาให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก
– เพื่อพิจารณายกระดับปิดสถานที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดแพร่เป็นการชั่วคราว
– เพื่อพิจารณาขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานหรือที่พำนัก
– เพื่อพิจารณายกระดับจังหวัดพื้นที่เสี่ยง ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวัรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย
– เพื่อพิจารณาแนวทางการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคฯ กรณี เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดแพร่จากพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ
ณ​ ห้องประชุมจดหมายเหตุ​ ชั้น​ ๒​ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น