6 พ.ค. นี้ ปรับถนนราชดำเนินเดินรถแบบ “วันเวย์” เทศบาลนครเชียงใหม่เริ่มลงมือแล้ว

วันที่​ 1 พ.ค.​ 64​ กลุ่มงานจราจรภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการเดินรถบนถนนราชดำเนินเป็นแบบเดินรถทางเดียว (วันเวย์) ตั้งแต่หลังประตูท่าแพถึงหน้าวัดพระสิงค์ฯ ว่า

เรื่อง กำหนดให้รถเดินทางเดียว กำหนดช่องหรือแนวทางเดินรถ กำหนดการจอดรถบนถนนบางสายเป็นการชั่วคราวในโครงการนำร่องพัฒนาย่านเดินได้เดินดี “เตียว-หย้อง-เมืองเชียงใหม่”

ด้วยเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทำโครงการนำร่องพัฒนาย่านเดินได้เดินดี “เตียว-หย้อง-เมืองเชียงใหม่”เพื่อยกระดับสุขภาวะคนเมืองเชียงใหม่ ในการดำเนินการดังกล่าวเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เสนอขอความเห็นชอบ ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธ ที่ 17 เดือน มีนาคม 2564 มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการดำเนินการดังกล่าว ไม่ขัดข้องในการทดลองจัดระบบการจราจร โดยมีกำหนดระยะเวลา 1 เดือน

เบื้องต้นขั้นตอนการดำเนินการมีดังนี้

1. วันพฤหัสบดี ที่ 29 และวันศุกร์ที่ 30 เม.ย.64 นี้ ฝ่ายวิศวกรรมจราตร ดำเนินการทำเครื่องหมายช่องทางจราจร

2.ในวันเสาร์ ที่ 1 พ.ค. 64 จะดำเนินการทำลูกศรบนพื้นทาง เพื่อแนะนำทิศทางการเดินรถบนถนนที่ต่อเชื่อมกับถนนราชดำเนิน คือ ถนนราชภาคินัย ถนนพระปกเกล้า ถนนจ่าบ้าน และถนนสามล้าน

3.หลังจากป้ายประขาสัมพันธ์ และป้ายจราจรบังคับแล้วเสร็จ และนำติดตั้งบริเวณถนนและทางแยกบนถนนราชดำเนินแล้ว จึงจะเริ่มการทดลองเดินรถทางเดียว และจัดระเบียบการเดินรถ การจอด การใช้ช่องทางตามที่กำหนดครับ ซึ่งน่าจะไม่เกินปลายสัปดาห์หน้า

4.ปรับรูปแบบสัญญาณไฟจราจร แยกกลางเวียง , ทำลูกศรบนพื้นทางถนนราขดำเนิน ,ติดตั้งอุปกรณ์จราจร ตามรูปแบบ

เพื่อจะเริ่มดำเนินการทดลองจัดระบบการเดินรถในวันที่ 6 พ.ค.64 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ต้องใช้เส้นทางถนนราชดำเนินโปรดศึกษาข้อมูลและวางแผนการเดินทางในเส้นทางดังกล่าวด้วย
.
Cr.​ กลุ่มงานจราจรภูธรจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น