รถไฟสายเหนือ ปรับตารางเดินรถช่วงโควิด มีนโยบายขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทาง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งว่าตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีนโยบายขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทางเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ การรถไฟฯ จึงมีการปรับเปลี่ยนขบวนรถที่ให้บริการเส้นทางต่างๆ ให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์โดยงดให้บริการขบวน

รถเชิงพาณิชย์(รถทางไกล) ขบวนรถเชิงสังคม(รถระยะสั้น) รวม 121 ขบวน เริ่มตั้งแต่ 30 เม.ย. ถึง 31 พค.นี้ ประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดิน ทางในขบวนรถที่งดให้บริการ สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวว่า ผู้ที่จะใช้บริการ สามารถติดต่อสอบถาม ณ จุด
บริการแต่ละสถานีได้ ซึ่งการปรับเปลี่ยนการให้บริการขบวนรถโดยสาร คำนึงถึงความเหมาะสมในการให้บริการไม่กระทบต่อภาพรวมในการให้บริการ ยังคงมีขบวนรถโดยสาร ทั้งขบวนรถทางไกล รถระยะสั้น มากถึง 115 ขบวน สำหรับขบวนรถโดยสารที่ให้บริการ 115 ขบวน ก็จะมีเช่นสายเหนือ 4 ขบวน เป็นรถด่วนพิเศษ13/14
กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ รถเร็วที่ 109/102 กรุงเทพ –เชียงใหม่–กรุงเทพ ซึ่งขบวนรถเร็วที่ 109 กรุงเทพ – เชียงใหม่ (ใช้กำหนดเวลาของขบวนรถเร็วที่ 111 กรุงเทพ – เด่นชัย เดิม และขยายปลายทางไปเชียงใหม่) ออก สถานีกรุงเทพ เวลา 07.00 ถึงสถานีเด่นชัย
เวลา 16.30 ถึงสถานีบ้านปินเวลา 17.04 ถึงสถานีแม่เมาะเวลา 18.04 ถึงสถานีนครลำปางเวลา 18.41 ถึงสถานีลำพูนเวลา 20.45 ถึงสถานีเชียงใหม่ เวลา 21.10 เที่ยวกลับเป็นขบวน 102 เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีขบวนสายเหนือ 20 ขบวน อาทิ ขบวนรถธรรมดาที่ 201/202 กรุงเทพ –พิษณุโลก–กรุงเทพ ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพ–ตะพานหิน –กรุงเทพ ขบวนรถท้องถิ่นที่ 407/408 นครสวรรค์ –เชียงใหม่ –นครสวรรค์ เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น