ธิติกร บุญญารัตนานุสรณ์ ร.ร.เทพนารีสร้างชื่ออีกครั้งสอบติดแพทย์เพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา

…………ผู้สิ่อข่าวรายงานว่า ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดรงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน(Community Track) ประจำปีการศึกษา 2564มหาวิทยาลัยพะเยา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track ประจำปีการศึกษา 2564 (ดังแนบ) โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดำเนินการ ดังนี้


……….1. การสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) 1.1 สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Z00m ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail ของตนเอง ไปยัง E-mail: [email protected] ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 โดยคณะจะตอบกลับภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 กรณีผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่ได้รับ E-mail ตอบกลับหรือมีปัญหาและข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 0 5446 6666 ต่อ 7002
……….2. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.h ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564
…………หมายเหตุ: 1. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ตัวจริงและตัวสำรอง) ดำเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนดในวัน เวลาข้างต้น กรณีผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ตัวจริงและตัวสำรอง)ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนดในวัน เวลา ข้างต้น มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
………..2. กรณีที่มีผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ครบตามจำนวนรับ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติม) ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ในวันที่18 พฤษภาคม 2564
………..3. หากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ตัวจริงและตัวสำรอง) รายใดมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะถือว่าการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นโมฆะประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
………ในส่วนของจังหวัดแพร่นั้น มีนักเรียนในจังหวัดมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ 8 คน ตัวจริง 1 สำรองอีก 7 สำหรับตัวจริง คือ นายธิติกร บุญญารัตนานุสรณ์ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนเทพนารี อำเภอสูงเม่น จ.แพร่


ร่วมแสดงความคิดเห็น