สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.แพร่ ติดตามการดำเนินงาน “โคก หนอง นา”

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น และ พื้นที่ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ “โคก หนอง นา”

โดยมี นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำภอสูงเม่น และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานดังกล่าวฯ

โดยได้ติดตามครัวเรือนของ นายไพรัช ปลอดโปร่ง ซึ่งมีเนื้อที่ในการดำเนินงาน จำนวน 3 ไร่ (งบเงินกู้) โดยครัวเรือนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้เป็นต้นแบบของตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น  เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ครัวเรือน หรือชุมชนอื่นๆได้นำไปขยายผลสร้างภูมิคุ้มกัน และการพึ่งตนเองของครัวเรือนเกิดอาชีพ รายได้ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ขณะนี้ได้ดำเนินการแล้ว 60 % ของพื้นที่

สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น