แนะนายจ้างกำชับแรงงานต่างด้าว ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด และดำเนินการตรวจโควิด-19 ภายใน 16 มิ.ย. 64 นี้

นายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยแรงงานต่างด้าว และให้ความสำคัญด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยเช่นเดียวกับประชาชนคนไทย โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ที่แรงงานต่างด้าวจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาด และควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีความเสี่ยง แนะนายจ้าง/สถานประกอบการ  ที่จ้างแรงงานต่างด้าว พูดคุยทำความเข้าใจ กำชับให้แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในความรับผิดชอบการจ้างงานของตนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานนายจ้าง/สถานประกอบการในพื้นที่ ให้ทราบมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเป็นปัจจุบัน รวมทั้งควบคุมให้แรงงานต่างด้าวปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อตัวแรงงานต่างด้าวเอง เช่น สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ทำงาน หรือ ทำกิจกรรมอื่น ๆ หมั่นล้างมือ หรือทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างระหว่างกัน ทำความสะอาดเช็ดถูพื้นผิววัสดุอุปกรณ์ที่มีการใช้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจุบัน กรมการจัดหางานได้ชะลอการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้มาตรการขยายเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไปได้ของแรงงานต่างด้าวกลุ่มต่าง ๆ ที่ทำงานอยู่ภายในประเทศ (กรณีหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ หรือครบกำหนดการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย) และให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ใบอนุญาตสิ้นสุดหรือหลบหนีเข้าเมือง ลงทะเบียนออนไลน์กับกระทรวงแรงงาน โดยทั้งหมดต้องดำเนินการตรวจโควิด-19 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564  มิฉะนั้น จะไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ และกลายเป็นคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย โทร. 0 5311 2911 – 4 หรือ ID Line : @doecmi หรือ @Service_Workpermit หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน ซึ่งมีการจัดล่ามในภาษากัมพูชา เมียนมา และอังกฤษ ให้บริการข้อมูลข่าวสารและแนะนำวิธีการดำเนินการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น