อสม.หมู่ 11 ต.หัวฝาย คัดกรองชาวบ้านร่วมงานศพปัองกันโควิด-19 ระบาด

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ช่วง เวลา8.30น.-12.00 น. และเวลา 16.00 -19.00 น. นำโดยกำนัน ดร.พิศมัย สบายวงค์ อดีตกำนัน ต.หัวฝาย ประธาน อสม.ม.11 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ จัด อสม ม.11 ร่วมคัดกรอง ป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 และประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำแก่ผู้ร่วมงาน ใส่หน้ากากอนามัย กดเจลแอลกอฮอล และจด ชื่ออ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ จัดที่นั่งทิ้งระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตรให้ผู้เข้าร่วมพิธีทางศาสนา
ศพ นางนิภา ชมเชย เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตราการป้องกันโรคระบาดโดยเคร่งครัด
รอบเข้าเวลา 8.30-12.00 น.

  • นาง คำปัน ชุ่มเย็น
  • นส บุญศรี กองทอง
  • นาง สะถาน ขอบธรรม
  • นาง สุรีย์ ไชยวุฒิ
  • นาง แสงเดือน มากมาย

รอบค่ำเวลา 18.00-19.00 น.

  • นส สกาวเดือน ขาวเวียง

สารวัตรกำนัน ต.หัวฝาย

  • นาง ยุภา สบายวงค์
  • นาง มาริสา มานะจรรยาพงค์
  • นส วาสนา รัตนชมสกุล

ณ โบสถ์คริสต์ไทยผดุงธรรม ม.11 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ แพร่


สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น