กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จ.แพร่ จัดกิจกรรม “คนแป้ น่าฮัก ปลูกผักกันเน้อ”

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นม่วง ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และ นางญาณิฐา ออธนศิริพงค์ พัฒนาการอำเภอเมืองแพร่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอเมืองแพร่

นายสงวน เกยงค์ กำนันตำบลแม่คำมี และผู้นำชุมชนตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมต่อยอดปลูกผักสวนครัว โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2

นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ให้สัมภาษณ์ว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริฯ สู่การปฏิบัติ อีกทั้ง ตำบลแม่คำมี เป็นตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2564 โดยการใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหา จุดเด่น จุดอ่อนของชุมชน เพื่อจัดทำแผนที่ใช้งบประมาณ และไม่ใช้งบประมาณ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่อยู่ในแผนการดำเนินงานที่ไม่ใช้งบประมาณ

ทั้งนี้ ได้ต่อยอดการสร้างความมั่นคงทางอาหารจากครัวเรือนสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการทำแปลงผัก จำนวน 10 แปลง โดยความร่วมมือจากผู้นำ และชาวบ้าน เพื่อให้เด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นม่วง ได้รับประทานผักที่ปลอดสารพิษ มีสุขภาพที่ดี และเป็นการปลูกฝังและพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งเด็ก และผู้ปกครอง ตลอดจนพัฒนาเป็นศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ของตำบล และเป็นศูนย์สารสนเทศตำบลต้นแบบอย่างยั่งยืน

สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น