โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย จัดการศึกษาได้เยี่ยม ผลสอบ RT ป.1 NT ป.3. และ O-NET ป.6 สูงกว่าระดับประเทศ

ว่าที่ ร.ต.ปกอภาณ อินทเนตร ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 (สพป.แพร่ เขต 2) เผยว่า จากการดำเนินการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย และด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และพยายามของคณะครู รวมถึงความตั้งใจของนักเรียนทุกคน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทุกการทดสอบ ออกมาเป็นที่น่าพอใจมาก

ทำให้ผลการดำเนินการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ด้านคุณภาพของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ (เป้าหมาย : มีผลรวมการทดสอบฯ ระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศทุกการทดสอบ ทุกระดับ) การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จำแนกตามประเด็นการประเมิน ดังนี้

การอ่านออกเสียง (ระดับ ร.ร. 85.88 : ระดับประเทศ 74.14) สูงกว่าระดับประเทศ การอ่านรู้เรื่อง (ระดับ ร.ร. 78.66 : ระดับประเทศ 71.86) สูงกว่าระดับประเทศ รวมทั้ง 2 ด้าน (ระดับ ร.ร. 82.27 : ระดับประเทศ 73.02) และมีนักเรียนที่มีผลการทดสอบ 100 คะแนน คือ ด.ญ.สุพิชญา วงค์คำมา สำหรับการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ แยกตามความสามารถในแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านภาษาไทย (ระดับ ร.ร. 54.62 : ระดับประเทศ 47.46) สูงกว่าระดับประเทศ ด้านคณิตศาสตร์ (ระดับ ร.ร. 48.87 : ระดับประเทศ 40.47) สูงกว่าระดับประเทศ รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน (ระดับ ร.ร. 51.75 : ระดับประเทศ 43.97) สูงกว่าระดับประเทศ และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ แยกตามรายวิชา ดังนี้

วิชาภาษาไทย (ระดับ ร.ร. 61.39 : ระดับประเทศ 50.20) สูงกว่าระดับประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ (ระดับ ร.ร. 42.19 : ระดับประเทศ 43.55) ต่ำกว่าระดับประเทศเพียงเล็กน้อย วิชาคณิตศาสตร์ (ระดับ ร.ร. 33.75 : ระดับประเทศ 29.99) สูงกว่าระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ (ระดับ ร.ร. 47.15 : ระดับประเทศ 38.78) สูงกว่าระดับประเทศ และเมื่อนำคะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 สาระมาหาค่าเฉลี่ยรวมทั้งในระดับ ร.ร. และระดับประเทศ ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมระดับ ร.ร. 46.12 ระดับประเทศ 42.13 สูงกว่าระดับประเทศ

 

ซึ่งเมื่อนำข้อมูลด้านผลการทดสอบทุกระดับมาทำการวิเคราะห์ทำให้พบว่า โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วยมีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกระดับการทดสอบ ตรงตามที่ตั้งเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และทางโรงเรียนจะนำข้อมูลดังกล่าว ไปวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียนต่อไปในปีการศึกษาหน้า


สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น