นักเรียนโรงเรียนเทพนารี จ.แพร่ พาเหรดเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร หลายคณะ เภสัช วิศวะติดกันหลายคน

นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผอ.ร.ร.เทพนารี อ.สูเม่น จ.แพร่ เผยว่า ตามที่นักเรียนชั้น ม. 6 ร.ร.เทพนารี ที่จบปีการศึกษา 2563 ได้สมัครเข้าเรียน มหาวิทยาลัยนเรศวร ในปีการศึกษา 2564 โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนักเรียนจากร.ร.เทพนารีได้รับการคัดเลือกด้วยกัน หลายคณะ หลายคน ดังนี้

1.น.ส.ปานชนก คำป้อ คณะเภัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

2.น.ส.กัญสพัฒน์ จงประสิทธิ์กุล คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

3.นายธิติกร บุญญารัตนานุสรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลเภสัชกรรม

4.นาบวราทิตย์ บัวบาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

5.น.ส.เย็นฤดี สิทธิเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

6.นายเฉลิมชัย แสนเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

7.น.ส.อชิรญา มาจันทร์ คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

8.นายอัครวินทร์ จุ้ยสุขะ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

9.นายสรธัญ พอจิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตรีต่อเนื่องโท)

10.นายธรรมรัตนฺ สินรวม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

11.นายพัชรพล มั่นเหมาะ คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์

12.นายเขมทัต สุขสกล คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

13.น.ส.สุชาดา กำเตชะ คณสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม

14.นายศุภเชษฐ์ หอไชย คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์

15.น.ส.ทิพย์ภมร ฟูเทพ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา

16.น.ส.นิธินันท์ ศรีคล้าย คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์

17.น.ส.วริศรา เวียงนิล คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต

18.น.ส.กรวิกา พัธนา คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น