อ.สูงเม่น – เมืองแพร่ จ.แพร่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันออกปฏิบัติการสอดส่อง พร้อมตั้งด่านตรวจป้องกันโควิด-19

เมื่อคืนวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 22.00 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสูงเม่น (ศปก.อ.สูงเม่น) สั่งการให้ กำนันทุกตำบล จัดชุดลาดตระเวนตำบลทั้ง 12 ตำบล ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ฯลฯ ร่วมกันออกปฏิบัติการสอดส่องและป้องปรามมิให้มีการรวมกลุ่มตั้งวงหรือจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือรวมกลุ่มเล่นการพนันที่อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และให้แนะนำเน้นย้ำประชาชนผู้ที่ถูกกักตัวและผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆ วัดอุณหภูมิ และลงทะเบียนไทยชนะ (D-M-H-T-T) ตามคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 1130/2564 ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 36)

ที่ต.สูงเม่นนายเพ็ญ ก่อกอง กำนัน ต. สูงเม่น นายบุญเลิศ กระสาย ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 นายเสนาะ กระสาย ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 แพทย์ประจำตำบล และผู้ช่วย ต.สูงเม่น ร่วมกันออกลาดตะเวน ไม่ให้ มีการตั้งวงดื่มสุรา ในจุด เสี่ยง และ ร้านอาหาร ต่างๆ ร่วมถึงการใส่หน้ากาก ออกจากบ้านเพื่อเป็นการยับยั้ง การแพร่ระบาด ไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่ ต.สูงเม่นโดยการสนับสนุน เทศบาล สูงเม่น และ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น

ที่ต.บ้านกาศนายโส มณีกาศ กำนันต.บ้านกาศพร้อมผู้นำหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้านทำการออกตรวจผู้ที่ตั้งวงกิน/ดื่ม/สังสรรและบ่อนในพื้นที่ ต.บ้านกาศเพื่อสลายการชุมนุมรวมกลุ่มป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

ที่ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่นายภาสกร หม้อกรอง กำนันต.บ้านถิ่นนำฝ่ายปกครองตำบลบ้านถิ่น ตั้งจุดตรวจเฝ้าระวัง โรค Covid-19 และการเฝ้าระวังยาเสพติด ตามประกาศธรรมนูญตำบล ที่ประกาศใช้ ชาวบ้านในพื้นที่ ให้ความร่วมมือดีและได้มีการประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวให้ชาวบ้านรับทราบ เช้าเย็น

สมฤทธิ์ ช้ยพลังฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น