พช.เชียงใหม่ ติดตาม “โคก หนอง นา พช.” อ.ดอยเต่า

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายวุฒิกร โคจรรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และ นางชลิตา ลชิตาวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM ) ระดับตำบล และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ณ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายราเชนทร์ หนุนแปง พัฒนาการอำเภอดอยเต่า และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯให้การต้อนรับ

ซึ่งมีรายละเอียดการตรวจติดตามฯ ดังนี้ 1.ผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” (งบเงินกู้) โดยเปรียบเทียบพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 137 แปลง มีความคืบหน้าการทำสัญญาแล้ว 102 แปลง
2.ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” (งบเงินกู้) โดยสุ่มตัวอย่าง ดังนี้
2.1 แปลงที่ 1 ของ นายขจร จันทร์ต๊ะมา บ้านแอ่นใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ดำเนินการขุดเรียบร้อยแล้ว
2.2 แปลงที่ 2 ของ นายอินทัน ประนันติ๊บ บ้านแอ่นสันจัด หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการขุด

ทั้งนี้ นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และ นายวุฒิกร โคจรรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ได้ให้คำแนะนำและข้อสังเกตุแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ดังนี้
1.หลักเกณฑ์และการคำนวณราคากลาง ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
2.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3.กำชับการดำเนินการโครงการฯ ให้เสร็จสิ้นทันตามห้วงเวลาของแผนการดำเนินงานโครงการฯ
4.มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) เก็บภาพถ่ายก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการโครงการฯ อย่างเป็นระบบ
5.กำชับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนติดตาม ตรวจสอบการดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง

ภาพ/ข่าวโดย ทีมงานกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน CDD เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น