เชียงราย เลือกเฟ้นเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 เป็นตัวแทนจังหวัดไปประกวดในระดับประเทศ

เมื่อบ่ายวันพุธที่ 5 พ.ค. 64 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รอง ผวจ.เชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น จ.เชียงราย เพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องเวียงกาหลง ชั้น 3 ศาลากลางจ.เชียงราย

โดยมี นางอรนุช ชัยชาญ พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงราย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประจำ จ.เชียงราย พร้อมคณะกรรมการร่วมหารือด้วยความพร้อมเพรียง ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่ชาติอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี

ในโอกาสนี้ จึงได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาทุกสังกัดทุกกระทรวง ในจังหวัดทราบ และพิจารณาคัดเลือก เสนอชื่อเยาวชน จำนวน 2 คน เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2564 โดยเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จะได้รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ และทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 ก.ย. 64

โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่นฯ ประกอบด้วย การบำเพ็ญประโยชน์ คุณธรรม-จริยธรรม ความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ และการเป็นตัวอย่างที่ดี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงราย ได้แจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.เชียงราย อบจ.เขียงราย ทน.เชียงราย ประธานกรรมการอาชีวศึกษา จ.เชียงราย นายกสมาคมการศึกษาเอกชน จ.เชียงราย และอธิการบดี มหาวิทยาลัยทุกแห่งใน จ.เชียงราย พิจารณาคัดเลือก และเสนอชื่อเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ และมีหน่วยงานเสนอชื่อเยาวชนดีเด่น ฯ เพื่อพิจารณาเป็นเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทยฯ เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 จำนวน 5 คน

ประกอบด้วย น.ส.น้ำฝน ชมภูทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) เสนอชื่อโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 นายอิทธิพล ปงอ้อคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก เสนอชื่อโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 น.ส.กัญญาณัฐ เกิดสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เสนอชื่อโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นายภูบดี อ่อนเกลี้ยง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เสนอชื่อโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และนายธีระพงษ์ ผิวผ่อง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เสนอชื่อโดยสำนักงาน ทน.เชียงราย

ซึ่งฝ่ายเลขาได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น เยาวชนทั้ง 5 ราย มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ และเสนอที่ประชุมพิจารณาคัดเลือก และเสนอชื่อเยาวชน เป็นตัวแทนของ จ.เชียงราย จำนวน 2 คน

จากการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เลือก นายอิทธิพล ปงอ้อคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก และนายธีระพงษ์ ผิวผ่อง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เป็นตัวแทนเยาวชนดีเด่น จ.เชียงราย เข้าไปสู่การคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2564 ต่อไป

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รอง ผวจ.เชียงราย กล่าวในตอนท้ายการประชุมว่า เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ จ.เชียงราย จะได้มอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ให้แก่เยาวชนทั้ง 5 คน ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน และสังคม จ.เชียงราย ต่อไปด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น