เชียงรายประกาศเคอร์ฟิว 8 หมู่บ้าน ใน 4 อำเภอ ห้ามออกนอกเคหะสถานเวลาสามทุ่มถึงตีห้า ตั้งแต่วันที่ 6-20 พ.ค. ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ

วันที่ 6 พ.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ได้ออกประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 28/2564 เรื่องกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจำนวนมาก กำหนดพื้นที่ควบคุม ห้ามออกนอกเคหะสถาน ในเวลา 21.00 น.-05.00 น. ตั้งแต่วันที่ 6-20 พ.ค. เป็นเวลา 14 วัน โดยมีการกำหนดโทษผู้ฝ่าฝืนทั้งจำทั้งปรับ มีรายละเอียดตามประกาศดังนี้

ตามที่ปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID) ระลอกใหม่เพิ่มเป็นจำนวนมาก ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไววัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ยังมีแนวโน้มของการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายเป็นวงกว้างไปในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายนั้น

เพื่อให้การบริหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 22 ข้อ 5 ประกอบมาตรา 22 (1) (7) มาตรา 34
และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
จึงมีคำสั่ง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่
ตำบล หมู่บ้าน ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจำนวนมาก ดังนี้

1. อำเภอแม่สาย ได้แก่

1.1 ตำบลเวียงพางคำ หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ
1.2 ตำบลโป่งผา หมู่ที่ 5 บ้านน้ำจำ
1.3 ตำบลแม่สาย หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้ และหมู่ที่ 6 บ้านป่ายางชุม

2. อำเภอดอยหลวง ได้แก่

2.1 ตำบลหนองป่าก่อ หมู่ที่ 3 บ้านหนองป่าก่อ

3. อำเภอเวียงป่าเป้า ได้แก่

3.1 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ หมู่ที่ 14 บ้านโป่งป่าตอง

4. อำเภอบำแดด ได้แก่

4.1 ตำบลโรงช้าง หมู่ที่ 2 บ้านสันกอง
4.2 ตำบลป่าแดด หมู่ที่ 8 บ้านศรีชุม

โดยกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. ห้ามมิให้มีการเข้า – ออก หมู่บ้านโดยไม่จำเป็น หากมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางเข้าหมู่บ้าน ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ตั้งจุดตรวจและพิจารณาอนุญาตเป็นกรณีไป

2. ห้ามมิให้ผู้ใดออกนอกเคหะสถาน ระหว่างเวลา 21.00 น. ถึงเวลา 05.00 น.
ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

3. ห้ามการรวมกลุ่มสังสรรค์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกินกว่า 2 คนขึ้นไป ยกเว้น
เป็นกิจกรรมภายในครอบครัวตามวิถีปกติประจำวัน

4. ให้ปฏิบัติตามมาตรการมาตรการ D-M.H-T-T-A ประกอบด้วย เว้นระยะระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น (D : Distancing) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (M : Mask
wearing) ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ (H : Hand washing) ตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย (T : Temperature) ตรวจหา
โควิด-19 (T : Testing) และ ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” (A : Application)

ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งนี้
อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

หากผู้ใดผ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 – วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ซึ่งประกาศคำสั่งดังกล่าวมีออกมาหลังจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 พ.ค. เพียงแค่ 1 วัน ซึ่งจากการประชุมดังกล่าว ผวจ.เผยว่าจะพิจารณาประกาศเคอร์ฟิวเป็นรายพื้นที่ ประมาณช่วงวันที่ 15 พ.ค. เป็นต้นไป แต่คำสั่งที่ออกมาด่วนฉบับนี้แสดงถึงการแพร่ระบาดที่ยังคงมีการเพิ่มอย่างต่อเนื่องในจุดที่มีการประกาศ และนอกจากนี้ ผวจ.เชียงราย ยังได้ลงนามในคำสั่งที่ 31/2564 ลงวันที่ 6 พ.ค. 64 เรื่องให้ปิดสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพประเภท กิจการนวดเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อเสริมความงาม กิจการสปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดแผนโบราณ นวดฝ่าเท้า ตั้งแต่วันที่ 6-20 พ.ค. 64 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อดังกล่าวด้วยเช่นกัน

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดล่าสุด วันที่ 6 พ.ค. 64 เชียงรายพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่จำนวน 17 ราย ประกอบด้วย อ.แม่สาย 5 ราย อ.เมืองเชียงราย 2 ราย อ.ป่าแดด 5 ราย และ อ.เชียงของ 5 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 455 ราย รักษาหายแล้ว 300 ราย ยังอยู่ในขั้นตอนการรักษา 154 ราย เสียชีวิต 1 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น