คพจ.ลำพูน มีมติเห็นชอบเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรลำไย-มะม่วง

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด โดยนางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด(คพจ.) ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม

เพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์การผลิต การตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดลำพูน อาทิ มะม่วง ลำไย โดยคณะกรรมการ คพจ.ลำพูน มีมติเห็นชอบเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรจังหวัดลำพูน กิจกรรมเชื่อมโยงผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 เพื่อเป็นการเตรียมการแก้ไขปัญหาในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1) โครงการกระจายผลผลิตมะม่วงจังหวัดลำพูน ปี 2564 โดยขออนุมัติวงเงิน 9,180,000 บาท จำนวน 3,000 ตัน
2) โครงการกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิต จังหวัดลำพูน ปี 2564 โดยขออนุมัติวงเงิน จำนวน 3,708,000 บาท จำนวน 1,200 ตัน เพื่อเป็นการเตรียมการกระจายผลผลิตมะม่วงและลำไยออกนอกแหล่งผลิต

กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน เห็นชอบการสนับสนุนค่าบริหารจัดการกระจายผลไม้ออกแหล่งผลิต ให้จังหวัดลำพูน จำนวน 2 โครงการ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 – มีนาคม 2565 การประชุมในวันนี้ได้ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินโครการฯ ทั้ง 2 โครงการ เพื่อเร่งช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดลำพูน อย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน มีแผนที่จะดำเนินโครงการบริหารจัดการกระจายผลไม้จังหวัดลำพูน ด้วย รถ Mobile รถเร่ เพื่อช่วยระบายผลผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัดลำพูนอีกทางหนึ่งด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น