พช.แพร่ ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ หัองประชุมเวียงโกศัย ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่ผู้ร่วมประชุมฯ โดยในการประชุมมี นายกฤษฎากรณ์ กระเสาร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการกลุ่มงานฯ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ ร่วมการประชุมฯ

ในการประชุมครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแพร่ ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และวางแผนการขับเคลื่อนงานร่วมกัน ทบทวนบทบาทหน้าที่ และแนวทางการดำเนินงาน สรุปรายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกอำเภอ รายงานและวางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สรุปความก้าวหน้า และวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมตามงบประมาณเงินอุดหนุนจากสำนักงาน ปปส.ภาค 5 ตามโครงการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2564 จังหวัดแพร่ (5 กิจกรรม)เตรียมความพร้อม วางแผนร่วมกันในการดำเนินงานตามโครงการแผนปฏิบัติราชการประจปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดแพร่ (โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ)
– กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดแพร่
– กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแพร่
วางแนวทาง/เตรียมการจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแพร่ ในห้วงเดือนสิงหาคม 2564

สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น