สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา โดยกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของในการรักษาผู้ป่วย ให้แก่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

ตามที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงินจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ )” จัดซื้อเครื่อง Oxygen High Flow พระราชทานแก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 10 เครื่อง ในการนี้ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. โรงพยาบาลได้จัดพิธีรับมอบเครื่อง Oxygen high flow พระราชทาน โดยมี ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้​อำนวยการ​ โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่​ และ ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นผู้แทนรับมอบ

การได้รับพระราชทานในครั้งนี้ ยังความปลาบปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนประชาชนทั่วไป อย่างหาที่สุดมิได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น