มร.ชม. ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทำงานวิชาการ ในการพัฒนาวิจัย และนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย และพัฒนา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทำงานวิชาการในการพัฒนาวิจัย และนวัตกรรม ระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับ หน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย  ในฐานะหน่วยงานเครือข่ายเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยให้แก่นักวิจัย ที่อยู่ในระบบวิจัยและนวัตกรรม ให้มีความเป็นมืออาชีพ

ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 และยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้การดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 -20 สิงหาคม 2564 นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น