เหล่ากาชาดแม่ฮ่องสอน ร่วมการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ครั้งที่ 2/2564 และทำพิธีมอบธงกาชาดจังหวัดภาค 10 ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสาวเพชรประทุมมาพร ทองอุ่นเกตุมณีศา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางตรีภารัตน์ เสมแย้ม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางอรัญญา สุโภทัย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางพัชริน ศุภกิจโกศล นายกกิ่งกาชาดอำเภอปาย นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง นายชนาธิป เสมแย้ม เลขานุการฯ นางอำพร ผดุงกิจ เหรัญญิกฯ นางเมชญา วากยะศิลป์ หัวหน้าสำนักงาน คณะทำงาน MOU 4 ด้าน คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ครั้งที่ 2/2564 และทำพิธีมอบธงกาชาดจังหวัดภาค 10 ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference Room) “Application Zoom” จากห้องประชุม “Video Conference Room” ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน


โดยมีนายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธานในพิธีฯ ทั้งนี้ได้มอบนโยบายในการทำงานของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และเหล่ากาชาดจังหวัด
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ที่ร่วมประชุม ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัด และโครงการของสภากาชาดไทย การนำเสนอผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดำเนินงานตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด อันจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อประโยชน์ ให้กับงานของสภากาชาดไทยต่อไป
ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งเป็นครั้งแรกของการประชุมออนไลน์ผ่าน “Application Zoom” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงระบาดในวงกว้าง อาจก่อให้เกิดการติดต่อและการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ง่าย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงจัดการประชุมออนไลน์ในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น