กองทัพภาค 3 และ กอ.รมน.ภาค 3 ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 (กอ.รมน.ภาค 3) แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 132 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีพันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ, พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

ตามที่ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง เมื่อวันที่ 6 พ.ค.2564 ที่ผ่านมา ทำให้บ้านเรือนประชาชน และสถานที่ราชการ ในพื้นที่ อ.เมือง, อ.แม่สะเรียง, อ.สบเมย และ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับความเสียหายจากพายุ และฝนตกหนัก

ในการนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ ร่วมกับส่วนราชการพลเรือน, ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา เข้าดำเนินการสำรวจความเสียหาย ซึ่งปัจจุบันได้เข้าให้ความช่วยเหลือ และซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผบกระทบอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้มีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการปฏิบัติอยู่เสมอ และเมื่อเกิดเหตุจากภัยพิบัติต่างๆ ขอให้ท่านได้กรุณาแจ้งข่าวสารได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้าน หรือ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 242859, เฟซบุ๊ก : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 และ เว็บไซต์ : กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) http://army3.rta.mi.th/ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติเป็นการเร่งด่วนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น