จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และผู้จัดการแปลงใหญ่ ร่วมประชุม เพื่อพิจารณากลั่นกรอง อนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ ต่อยอดด้านคุณภาพมาตรฐาน แปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม และเชื่อมโยงการตลาด ตลอดจนสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนจากการผลิต การลดต้นทุนการผลิต และรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เสนอโครงการฯ จำนวน 16 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 39,008,194 บาท ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น