สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ต้อนรับอาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ต้อนรับ ผศ.ดร.จิราภรณ์ สุภิสิงห์ อาจารย์นิเทศ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในโอกาสนำ นางจันทนา สมนึก และ นายรัฐวิทย์ มาตย์สาลี นิสิตฝึกปฎิบัติการวิชาชีพทางการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริการการศึกษา เข้าขอบคุณ ที่อนุญาตให้นิสิตเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ทางการศึกษาตามมาตรฐานการรับรองวิชาชีพของคุรุสภา ระหว่างวันที่ 5-7 , 10-12 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 พร้อมขอบคุณ รองผู้อำนวยการฯ ธีรวุธ ยะอูป ฝ่ายบริหารทรัพยากร และรองผู้อำนวยการฯ ชรันต์ยุทธ์ บุญยง ฝ่ายวิชาการ ที่ให้ความอนุเคราะห์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษาด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น