(มีคลิป) นายก ทต.วังหงส์ แถลงนโยบายต่อสภา วางไว้ 9 ด้านการพัฒนา พ่วงท้ายเร่งด่วนแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19

เมื่อบ่ายวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ และรับฟังนายเอกชัย หงส์อ้าย นายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์ แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ โดยเทศบาลตำบลวังหงส์ได้เชิญ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้ทรงคุณวุฒิในตำบลวังหงส์มาร่วมรับฟัง และมีนายประเสริฐ ดอกจำปา ประธานสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ ได้กล่าวเปิดประชุมสภาและแจ้งเรื่องเพื่อทราบ

จากนั้น ประธานสภาตำบลวังหงส์ ได้เชิญนายเอกชัย หงส์อ้าย นายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์ แถลงนโยบายว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา กระผม นายเอกชัย หงส์อ้าย ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนชาวตำบลวังหงส์ ให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้ตั้งแต่วันเลือกตั้งไปจนครบวาระสี่ปี กำหนดไว้ให้นายกเทศมนตรีดำรงตำแหน่งกฎหมาย ดังกล่าว

ยังได้กำหนดไว้ว่า ก่อนที่นายกเทศมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ จะต้องแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล ในวันนี้กระผม นายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์ จึงได้นำนโยบายของกระผม ที่จะใช้ในการบริหารงานเทศบาลตำบลวังหงส์ มาแถลงต่อสภาเทศบาลตำบลวังหงส์และผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน ที่ได้มาร่วมรับฟังในวันนี้ ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาเทศบาลตำบลวังหงส์ กระผมได้ดำเนินการกำหนดนโยบายการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560- – 2564) อำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแพร่

ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวตำบลวังหงส์ตามศักยภาพของเทศบาลตำบลวังหงส์ที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการดำเนินการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น นโยบายเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลวังหงส์ และนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป โดยกำหนด กระผมจึงได้กำหนดนโยบายพัฒนา มี 9 ด้านดังนี้

1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4.การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม 5.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 7.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา และ 9.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร และนโยบายเร่งด่วนเกี่ยวการแก้ไขปัญหาแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด- 19

ร่วมแสดงความคิดเห็น