ทม.แพร่ ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนคัดแยกขยะที่ต้นทาง 

เทศบาลเมืองแพร่จัดกิจกรรมถอดบทเรียนเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 (กองทุนสิ่งแวดล้อม) เพื่อเป็นการพัฒนาและนำบทเรียนที่ได้จากการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น กลุ่มเป้าหมาย กรรมการชุมชนเพชรรัตน์ และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองแพร่ (กศน.)

โอกาสนี้นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายเอกชัย เพชรพราว รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ เป็นประธาน พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชนเพชรรัตน์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ ที่ทำการชุมชนเพชรรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น