สมาคมครูจังหวัดตาก รวมตัวค้าน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ยื่นหนังสือคัดค้านผ่านส.ส.พปชร.

เมื่อบ่ายวันนี้ วันที่ 16 พฤษภาคม เวลา 15.00 น. สมาคมครูจังหวัดตากไปยื่นหนังสือคัดค้าน พรบ.การศึกษา ต่อ สส.ภาคภูมิ บุลย์ประมุข สส.พรคพลังประชารัฐ ณ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม ซึ่งสมาคมครูจังหวัดตากชีไม่เห็นด้วย พ.ร.บ.ฉบับนี้ลดทอนศักดิ์ของความเป็นครู โดยมีผู้เขัาร่วมอาทิ เช่น
1.รองฯพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์
2.ผอ.อนุสรณ์ เสระศาสตร์
3.ผอ.อนุศักดิ์ เครืออยู่
4.ผอ.สมบูรณ์ เป็งงา
5.รองผอ.ภานุเดช ปีภา
6.ผอ.ธีรโชติ คงคำ
7.รอง ผอ.เพ็ญนภา สมัครสมาน
8.รอง ผอ.รุ่งศักดิ์ สืบที
9.ผอ.อลงกรณ์ ถาแก้ว
10.ผอ.รุณี ห่อทอง
11.ผอ.สมพิศ วงษ์อำนาจ
12.รองผอ.สุนทร พูลลาภ
13.ผอ.เกษม บุลย์ประมุข
14. รองฯเมตตา แสวงลาภ
15.ผอ.อังคาร เบ้านี
16.ผอ.กฤติยา เครือแดง
17.ผอประหยัด อุตสารัมย์
18.ผอมานะ โตสมบัติ
19 ผอสิทธิพร ปุณยพันธ์ุ
20 ผอระพิน เกษแก้ว
21.ผอณัฐพล ทองดีนอก

ร่วมแสดงความคิดเห็น