น่าน เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง กระจายผลผลิตออกนอกแหล่ง พร้อมเชิญชวนอุดหนุนชาวสวนมะม่วงในพื้นที่

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา  10.00 น.ที่ศูนย์โอทอปเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อ.เมืองน่าน จ.น่าน หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง ร่วมปล่อยรถขนส่งผลผลิตมะม่วงของชาวสวนมะม่วงจังหวัดน่าน ช่วยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลผลิต บรรเทาปัญหาราคาตกต่ำ พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนอุดหนุนชาวสวนมะม่วงจังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการจัดกิจกรรม

 

โดยมีหลายภาคส่วนร่วมช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะม่วงในการกระจายผลผลิต อาทิ บริษัทประชารัฐสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน มณฑลทหารบกที่ 38 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน หอการค้าไทย (ภาคเหนือ) หอการค้าจังหวัดน่าน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรน่าน สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ที่ทำการไปรษณีย์น่าน บริษัทขนส่ง (Kerry น่าน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วม จัดกิจกรรมกระจายผลผลิตมะม่วง และเชิญชวนพี่น้องประชาชน ซื้อมะม่วง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดน่าน

 

นายประทุม  จิณเสน กรรมการบริษัทประชารัฐสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทประชารัฐสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้ประสานภาคีเครือข่าย ทั้งเกษตรจังหวัดน่าน พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง (พื้นที่อำเภอท่าวังผา และพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัด) ในการกระจายผลผลิตมะม่วง สนับสนุนการจำหน่ายมะม่วง ที่กำลังออกสู่ตลาด บรรเทาปัญหาราคาตกต่ำ เบื้องต้นสามารถช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะม่วงในการกระจายผลผลิตได้จำนวน 18 ตัน ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยกระจายผลผลิตมะม่วงได้เพิ่มขึ้นอีก ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการร่วมดำเนินการจากหอการค้าจังหวัดน่าน หอการค้าไทย (ภาคเหนือ) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลผลผลิตมะม่วงจากที่ทำการไปรษณีย์น่าน บริษัทขนส่ง (Kerry น่าน) อีกด้วย ทั้งนี้ทางบริษัทประชารัฐสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ยังได้จัดพื้นที่จำหน่ายผลผลิตมะม่วงของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดน่าน บริเวณด้านหน้าศูนย์โอทอปเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ได้อุดหนุนซื้อผลผลิตมะม่วง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าผลผลิตมะม่วงที่ได้รับการประสานจะสามารถกระจายได้หมด ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนมะม่วงจังหวัดน่านอีกทางหนึ่ง

 

ด้านนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 แพร่ระบาด ทั้งในปีที่ผ่านมา และในปีนี้ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง ประชาชนมีการบริโภค จับจ่ายซื้อของในพื้นที่น้อยลง ประกอบกับในช่วงนี้มีผลผลิตมะม่วงทั้งในพื้นที่จังหวัดน่าน และต่างจังหวัด ออกผลผลิตเป็นจำนวนมาก ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ทุกภาคส่วนต้องร่วมดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร โดยในระยะสั้น หรือห้วงนี้นั้น เป็นการเร่งระบายผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งในจังหวัด และต่างจังหวัด เพื่อเป็นการหมุนเวียนรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกร  ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการขนส่ง โดยบริษัทขนส่งที่ร่วมดำเนินการ ทั้งไปรษณีย์น่าน และขนส่ง Kerry น่าน ที่ช่วยลดค่าขนส่ง ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง ร่วมแก้ไขปัญหาในระยะสั้นนี้ พร้อมทั้งให้เศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนได้ สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนั้น ผลผลิตมะม่วง หรือสินค้าทางการเกษตรชนิดอื่น ๆ ของจังหวัดน่าน ต้องได้มาตรฐาน มีคุณภาพ สามารถแข่งขันกับพื้นที่อื่นๆ ได้ โดยทั้งที่ผ่านมาทางจังหวัดน่าน ร่วมกับหอการค้าน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประสานตลาดส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้คาดว่าเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คลี่คลายจะสามารถส่งออกทางการค้าตลาดชายแดนได้อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ทางจังหวัด พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องสร้างตลาดให้กว้างขึ้น บูรณาการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากผลผลิตทางการเกษตรร่วมกันต่อไป

ดังนั้น ในระยะสั้นนี้จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ได้ร่วมกันซื้อ อุดหนุนมะม่วง จากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ นอกจากนี้ทางบริษัทประชารัฐสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ยังส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตมะม่วงของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดน่าน โดยเปิดจำหน่ายบริเวณด้านหน้าศูนย์โอทอปเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อ.เมืองน่าน  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น