อบจ.แพร่ลุยขุดบ่อน้ำตื้นบ้านวังฟ่อนและสร้างรางรินบ้านดอนชัยสักทองอ.สอง

เมื่อวันที่4 พฤษภาคม 2564นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้
นายวีฤทธิ์ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง
ลงพื้นที่ติดตาม การปฏิบัตงานการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น (บ่อวงคอนกรีต) บ้านวังฟ่อน หมู่ 7 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นการร่วมมือของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สนับสนุนเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และน้ำมันเชื้อเพลิง และด้วยความร่วมมือท้องที่ ท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค


นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ สจ.ภิญโญ ชมพูมิ่ง ส.อบจ.เขต อำเภอสอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินโครงการก่อสร้างรางริน คสล. สายทุ่งใหม่ บ้านดอนชัยสักทอง หมู่ 9 ตำบลสะเอียบ เชื่อมต่อ บ้านอัมพวัน หมู่ 7,8 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ขนาดความกว้าง 1.20 เมตร ยาว 115 เมตร ลึก 1 เมตร หนา 0.15 เมตร เพื่อให้การไหลของน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรสะดวกรวดเร็ว และลดการสูญเสียของน้ำระหว่างทาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น