“พ่อเมืองแอ่วกาดเกษตรกรเชียงใหม่ อุดหนุนสินค้าให้กำลังใจฝ่าวิกฤติ”

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมตลาดเกษตรกรเชียงใหม่ พร้อมให้กำลังใจแก่เกษตรกรช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19 บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกลุ่มเกษตรกรร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลดำเนินงาน

“ตลาดเกษตรกร” เป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรคุณภาพที่มีความปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น GMP อย. ให้แก่ผู้บริโภค โดยเกษตรกรเป็นผู้จำหน่ายเอง มีผู้จัดการตลาดเกษตรกรเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันและขับเคลื่อน ในทุกมิติ โดยโครงการตลาดเกษตรกรเชียงใหม่ กำหนดจำหน่ายเป็นประจำทุกวันอังคาร และวันศุกร์ของสัปดาห์ มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกร กลุ่มร้านค้าวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) กว่า 100 กลุ่ม ร่วมหมุนเวียนจำหน่ายสินค้าบริการได้แก่ พืช ผัก ผลไม้ สมุนไพร สินค้าแปรรูป เสื้อผ้า เครื่องประดับ ล้วนแต่เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานโดยสามารถตรวจย้อนกลับได้ อีกทั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ยังมีการตรวจสารพิษตกค้างในผลผลิตที่เกษตรกรนำมาจำหน่าย และมีกฎระเบียบสำหรับสินค้าที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคมั่นใจจนทำให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักแก่ผู้นิยมสินค้าที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพ จนสามารถจำหน่ายบนห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีหลายสาขา จนมีทำให้มีรายได้หมุนเวียนในตลาดเกษตรกรเชียงใหม่กว่า 200,000 บาท/สัปดาห์ เป็นช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการตลาด ให้เกิดเข้มแข็งและมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น