สสจ.เชียงใหม่ เชิญชวนปชช.ลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” หลังพบจำนวนการลงทะเบียนจองวัคซีนยังไม่ถึง 50%

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานความก้าวหน้าการจองและฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ว่า ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564 จังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนแล้วทั้งสิ้น 70,844 ราย จากจำนวนประชากรทั้งหมด 1,324,449 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.3 โดยแบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 48,907 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 21,937 ราย
สำหรับการลงทะเบียนจองวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ลงทะเบียนจองการฉีดวัคซีนแล้วจำนวนทั้งสิ้น 264,203 ราย โดยลงผ่านระบบหมอพร้อม จำนวน 79,313 ราย ลงทะเบียนกับโรงพยาบาลในพื้นที่และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 115,521 ราย และผ่านช่องทางอื่น ๆ จำนวน 69,369 ราย
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดช่องทางการจองคิวรับการฉีดวัคซีนผ่านเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” ซึ่งได้เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ (1 มิ.ย. 64) โดยประชาชนทุกกลุ่มอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สามารถลงทะเบียนได้ผ่านเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ส่วนแรงงานต่างด้าวและชาวต่างชาติที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ผ่านเลขพาสปอร์ต และในอนาคตเมื่อวัคซีนมีจำนวนมากพอ ประชาชนก็จะสามารถเลือกชนิดของวัคซีนได้ ทั้งนี้ส่วนกลางจะทำการจัดสรรวัคซีนมาให้เป็นรายสัปดาห์ จึงต้องจองเป็นคิวไว้ ตามพื้นที่อำเภอ ซึ่งเมื่อมีวัคซีนจัดสรรมา จะได้มีการแจ้งผ่านระบบ SMS หรือแจ้งผ่านโรงพยาบาลใกล้บ้าน และ อสม.
สำหรับกลุ่มผู้ที่จองผ่านระบบหมอพร้อม หรือผ่านโรงพยาบาบาลนครพิงค์ และการสำรวจโดยเจ้าหน้าที่ อสม. แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากระบบได้เก็บฐานข้อมูลไว้ให้แล้ว กรณีผู้ที่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ แต่เคยมีฐานข้อมุลการรักษาพยาบาบในโรวพยาบาบของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว สามารถลงละเบียนผ่านเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” ได้ แต่หากไม่มีฐานข้อมูลการรักษาพยาบาล ให้ไปติดต่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน และทำการตรวจสอบเพื่อเพิ่มฐานข้อมูลการรักษาและทำการลงทะเบียน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีสิทธิในการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง
//////////////
นันธิกา กิจปาโล/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น