คําแนะนํา ในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้ป่วยโรคทางโลหิตวิทยา

ผู้ป่วยโรคไขกระดูกฝ่อ ไขกระดูกทํางานผิดปกติ มะเร็งต่อมน้ําเหลือง มะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีโลมา ธาลัสซีเมีย : ควรได้รับการฉีดวัคซีน โดยสามารถรับวัคซีนไ้ด้ตั้งแต่แรกวินิจฉัย ระหว่างการรักษา (ขึ้นกับการพิจารณาของแพทย์ผู้ดูแล) หรือรักษาครบแล้ว

ผู้ป่วยโรคทางโลหิตวิทยา ที่รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ หรือภูมิคุ้มกันบําบัด CAR-T cell : ควรได้รับวัคซีนหลังปลูกถ่ายหรือได้รับภูมิคุ้มกันบําบัด 3 เดือน ช่วงเวลาขึ้นกับแพทย์ผู้รักษาพิจารณา

ผู้ป่วยที่ทานยาต้านการแข็งตัว ของเลือดวอร์ฟาริน : แนะนําให้ตรวจ INR ภายใน 1 สัปดาห์ ก่อนฉีดวัคซีน หาก INR < 4 สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ โดยไม่จําเป็น ต้องหยุดหรือปรับขนาดยา

ผู้ป่วยที่มีปัญหาเลือดออกง่าย เกล็ดเลือดต่ำ/ทํางานผิดปกติ ทานยาต้านเกล็ดเลือด หรือการแข็งตัวของเลือด : รับวัคซีนได้ แนะนําให้ใช้เข็มฉีดยาขนาดเล็ก (25 หรือ 27) ที่กล้ามเนื้อต้นแขน หลังฉีดวัคซีน ให้กดนานประมาณ 5 นาที่ด้วยตนเอง จากนั้นอาจประคบด้วยน้ําแข็ง หรือเจลประคบเย็นได้

ข้อมูลโดย สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น