เซเว่น อีเลฟเว่น รุกนโยบาย 7 Go Green Mission 2021 เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง รับวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย.

ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย เซเว่น โก กรีน  2021 (7 GO Green) ตอกย้ำความเป็นผู้นำร้านสะดวกซื้อ เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง เร่งขับเคลื่อนโครงการเสื้อพนักงานที่ผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิล เพื่อทยอยส่งมอบให้กับพนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ สอดรับวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) เพื่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ อย่างยั่งยืน

นายวิชัย จันทร์จริยากุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า ซีพี ออลล์ ได้ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่อโครงการ 7 GO Green ตั้งแต่ปี 2550 เพื่อลด และ เลิก ใช้ถุงพลาสติกที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ รวมทั้งรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ในแคมเปญ “ลดวันละถุง คุณทำได้” ตั้งแต่ปลายปี 2561 ซึ่งได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากลูกค้าทั่วประเทศเป็นอย่างดียิ่ง ส่งผลให้สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกและเปลี่ยนเป็นยอดสมทบทุนรวมกว่า 211 ล้านบาท มอบให้กับ โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลในชุมชน และโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร 154 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

ในปี 2564 นี้ ซีพี ออลล์ ได้ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบาย 7 GO Green Mission 2021 ในทุกมิติ ประกอบด้วย 1. Green Building : การออกแบบและบริหารจัดการร้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. Green Logistic : ดำเนินงานด้านการขนส่งและการกระจายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการจัดการพลังงานผ่านโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งและออกแบบศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ 3. Green Living : สานต่อโครงการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “ปลุกจิตสำนึกเพื่อสิ่งแวดล้อม” โดยการรณรงค์และเชิญชวนลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนแนวคิดหลัก เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy และ 4. Green Store : โครงการด้านการจัดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น มุ่งหวังในการลดปริมาณขยะพลาสติก ผ่านแนวคิด “ลด และ ทดแทน”

เนื่องในวันที่ 5 มิถุนายน เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ซีพี ออลล์ ได้เร่งขยายผลโครงการเสื้อพนักงานที่ผลิต จากขวดพลาสติกรีไซเคิล กระจายสู่พนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ ถือเป็นหนึ่งในโครงการของ Green Store เพื่อช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำขวดพลาสติกมารีไซเคิลเป็นเสื้อเครื่องแบบของพนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น โดยใช้ขวดพลาสติกรีไซเคิล ขนาด 600 CC จำนวน 4 ขวด ต่อเสื้อพนักงาน 1 ตัว ปัจจุบันสามารถผลิตเสื้อพนักงานกว่า 35,000 ตัว และสามารถลดปริมาณขวดพลาสติกเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลไปแล้วกว่า 140,000 ขวด และจะทยอยส่งมอบให้กับพนักงานในแต่ละสาขา รวมถึงผลิตเสื้อโปโลสำหรับพนักงานสายสำนักงาน โดยใช้ขวดพลาสติกรีไซเคิล ขนาด 600 CC จำนวน 12 ขวด ต่อเสื้อ 1 ตัว วางจำหน่ายที่ร้าน Boutique for All ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบมอบเข้ากองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์ สำหรับเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) ต่อไป

นอกเหนือจากโครงการเสื้อพนักงานผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิลแล้ว Green Store ยังรวมถึง โครงการด้านการจัดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น มุ่งหวังในการลดปริมาณขยะพลาสติก ผ่านแนวคิด “ลด และ ทดแทน” โดยพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่คำนึงถึงทุกกระบวนการในวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการหาวัสดุที่มาจากแหล่งทรัพยากรที่สามารถทดแทนได้ และต้องสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reusable) หรือนำมาใช้ใหม่ (Recyclable) หรือสามารถย่อยสลายได้ (Compostable) อาทิ โครงการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยได้เริ่มใช้ฝายกดื่มไม่พึ่งหลอด ตั้งแต่ เมษายน 2563  ในร้าน All Café จำนวน 8,492 สาขาทั่วประเทศ และให้บริการ “แก้วรักษ์โลก” หรือแก้ว กระดาษที่สามารถย่อยสลายได้ตามตามธรรมชาติ แทนแก้วพลาสติก สำหรับเครื่องดื่มร้อน – เย็น ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่ ธันวาคม 2562  ที่ผ่านมา

โดยปัจจุบันมีการใช้ “แก้วรักษ์โลก” ในร้านสาขาพื้นที่เกาะ สถานศึกษา และ สำนักงาน รวมเกือบ 1,000 สาขา,  โครงการการลดใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic) โดยการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง และใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติทดแทน ได้แก่ ไม้คนกาแฟ ถุงกระดาษ และ กระดาษหุ้มหลอด, โครงการขับเคลื่อนโครงการ 7 Go Greenในพื้นที่เกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติ นำไปสู่การสร้างพฤติกรรมใหม่ให้เกิดแนวคิดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ โครงการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรณรงค์ในการลดใช้กระดาษ อีกด้วย

“ซีพี ออลล์ ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ผ่านมาตรการต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อชุมชนและประเทศชาติ ด้วยปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” และเชื่อมั่นว่าถ้าวันนี้เราดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดี โลกจะสวยงาม สังคมจะน่าอยู่ ทุกคนจะอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักบริหารการสื่อสารองค์กร บมจ.ซีพี ออลล์
โทร. 02-071-1921 หรือ เข้าชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.cpall.co.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น