มทร.ล้านนา เข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงาน และประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างทักษะเพื่ออนาคต สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นผู้แทนเข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงาน และกิจกรรมประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตามกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ภายใต้โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิด ณ ห้องพลอยชมพู โรงแรมกรีนเลค จังหวัดเชียงใหม่


ผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ จากกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง 22 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวกล้อง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกู่แดง หมู่ 7 ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นที่ปรึกษา ซึ่งจะเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ ในการประกวดระดับประเทศต่อไป


สำหรับโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO เป็นการส่งเสริมให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวเข้าสู่การพัฒนา (กลุ่ม (Quadrant D) ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และสามารถเพิ่มมูลค่า สร้างนวัตกรรมและ เพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด โดยผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานในวันนี้ เป็นกลุ่มผลิตผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง 22 ผลิตภัณฑ์ จาก 22 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น