ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กำหนดราคาวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มละ 888 บ. พร้อมเงื่อนไขของผู้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือก

 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศกำหนดอัตราวัคซีนทางเลือก #ซิโนฟาร์ม (ณ 8 มิถุนายน 2564) ราคาเข็มละ 888 บาท ซึ่งรวมค่าวัคซีน ค่าขนส่ง ค่าเก็บรักษา พร้อมประกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากวัคซีนแล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการของโรงพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์ของแต่ละโรงพยาบาลที่ทางองค์กรหรือหน่วยงานติดต่อประสานเพื่อบริการฉีดวัคซีน และได้กำหนดเงื่อนไขผู้ขอรับการจัดสรร “วัคซีนทางเลือก” ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ดังนี้
1.เป็นองค์กรนิติบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ ( สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้เป็นไปตามประกาศ ศบค. เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ข้อ 5) องค์กรการกุศลและหน่วยงานเอกชน โดยจะพิจารณาการจัดสรรในระยะที่ 1 ตามประเภทการดำเนินงานของหน่วยงาน( ด้านความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ำ)ระดับความเสี่ยงของโอกาสในการแพร่เชื้อให้กับสังคม และระดับความเสี่ยงโควิดบนพื้นที่ของทำเลที่ตั้งสถานประกอบการ
2.องค์กร / หน่วยงานสามารถจัดสรรวัคซีนให้แก่กลุ่มบุคคลที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือกได้ทุกประเภท ทั้งพนักงาน ครอบครัวพนักงานและแรงงานต่างชาติ แต่ไม่อนุญาตให้เรียกเก็บเงินค่าวัคซีนและค่าบริการอื่นๆ กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนได้และห้ามหาผลประโยชน์ทางการค้า ทั้งนี้ หากองค์กร/หน่วยงานใดฝ่าฝืนระเบียบตามข้อกำหนดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะดำเนินการปรับในอัตรา 15 เท่าของมูลค่าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร
3.องค์กร / หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกยินดีร่วมช่วยเหลือสังคม ด้วยการบริจาควัคซีนทางเลือก จำนวน 10% ของจำนวนที่ได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้กับชุมชนผู้ด้อยโอกาส โดยรายละเอียดและขั้นตอนในเรื่องนี้จะแจ้งให้ทราบต่อไป
4. องค์กร / หน่วยงานจะต้องประสานจัดหาโรงพยาบาลเพื่อรองรับการฉีดวัคซีน โดยโรงพยาบาลดังกล่าวจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อควบคุมมาตรฐานความปลอดภัย โดยค่าบริการฉีดวัคซีนนั้น สถานพยาบาลสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้กับองค์กร/หน่วยงานนั้นได้ แต่ห้ามเรียกเก็บจากผู้รับการฉีดเป็นอันขาด

ร่วมแสดงความคิดเห็น