มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบใบอนุญาตศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 5 สาขา

คณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับนายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง และคณะ ในโอกาสมอบใบอนุญาตศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแก่มหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ลำปาง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564

ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรับใช้สังคมและท้องถิ่น เปิดสอน 3 คณะ ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ การได้รับรองให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องได้มีการทดสอบมาตรฐานและพัฒนาทักษะอาชีพของตน

ด้านนายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง กล่าวว่า ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบฯขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานและบุคลากรภาครัฐและเอกชนที่มีความสำคัญในสาขาต่างๆเข้ามาทดสอบมาตรฐานทางฝีมือแรงงานเพื่อเป็นกำลังแรงงานแก่ประเทศชาติต่อไป

สำหรับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดทดสอบ 5 สาขา ประกอบด้วย สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD) สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลคำ) สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนองาน) และสาขาช่างติดตั้งระบบให้น้ำอัตโนมัติสำหรับเกษตรแม่นยำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ คณะทำงานฯ กล่าวในตอนท้าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น