โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ นางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วย บุคลากรจากสำนักการศึกษาฯ และคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ได้ร่วมกัน ประเมินความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ตามหลักเกณฑ์การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเป็น “สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ” โดยโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยได้จัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ด้านสมรรถนะสำคัญ) สมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโครงการจัดการเรียนรู้โปรแกรมภาษาอังกฤษ

จากนั้นในช่วงบ่ายนางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักการศึกษาฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมบุคลากรโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้กำลังใจ และเพื่อให้คณะครูเตรียม

ร่วมแสดงความคิดเห็น