โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประกาศ แนวปฏิบัติและวิธีดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19

ประกาศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติและวิธีดำเนินการตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามแนวทาง “MC WE GO SMART & SECURE” ปีการศึกษา 2564 และการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบ MC SMART BLENDED LEARNING ดังนี้

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น