(มีคลิป) อดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ แถลงนโยบายพร้อมเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ รับมอบดอกไม้แสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 และก่อนที่นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ เข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรี แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ซึ่งในวันนี้วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ ได้แถลงนโยบายการบริหารงานให้กับสภาเทศบาลตำบลช่อแฮ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่อแฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลช่อแฮ

ต่อจากแถลงนโยบายแล้วมีการประชุมสภาสมัยยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 สภาเทศบาลตำบลช่อแฮ โดยนายอุเทน ทาหาญ ประธานสภาเทศบาลตำบลช่อแฮ เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลช่อแฮ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒2ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 เรื่องที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่อแฮ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 วาระที่ 3 เรื่องแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ (สำนักปลัดเทศบาล) วาระที่ 4 เรื่องญัตติขอรับความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักปลัด)

วาระที่ 5 เรื่องญัตติ ขอรับความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) (กองคลัง) วาระที่ 6 เรื่องญัตติขอรับความเห็นชอบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(สำนักปลัดเทศบาล) วาระที่ 7 เรื่องญัตติขอรับความเห็นชอบในการขอพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ก๋อน และแม่สาย เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล ท้องที่ตำบลช่อแฮ (กองช่าง) มติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ วาระที่ 8 เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มตัว กรณีที่ให้สภาท้องถิ่นคัดเลือก(สำนักปลัดเทศบาล) มติที่ประชุมเห็นชอบในการเสนอให้นายอุเทน ทาหาญ ,นายม้วน สูงศักดิ์ และนายมีชัย เวียงคำ เป็นคณะกรรมการ

วาระที่ 9 เรื่องญัตติขอรับความเห็นชอบในการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช่อแฮ และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ) มติที่ประชุมเห็นชอบในการเสนอให้ นายเลียบ สิบน้อย, นายสาคร นันกด, นายมาโนชย์ เผือกหอม เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช่อแฮ และ นางนันทวรรณ์ อุดมกิจ, นายฐานมาศ ศิริวรคุณธนนท์ เป็นคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลช่อแฮ ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากหัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำองค์การต่าง ๆ เข้าร่วมรับฟังการประชุมและแถลงนโยบายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลช่อแฮ

จากนั้นเป็นการร่วมแดสงความยินดีกับคณะผู้บริหารชุดใหม่ เริ่มจาก นางสวัสดิ์ศรี ยิ้มศิริ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับนายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ และนายอุเทน ทาหาญ ประธานสภาเทศบาลตำบลช่อแฮ พร้อมด้วย อาจารย์ดวงคำ คำเขื่อน ผู้ปกครองคริสตจักร์สามัคคีธรรม ที่ 5 บ้านพันเชิง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ

นายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ในส่วนของการจัดซื้อวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่นั้นต้องรอดูนโยบายจากรัฐบาลก่อนจะให้ทำอย่างไร หรือ อบจ.แพร่จะดำเนินการ และต้องดูว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ซึ่งการจัดซื้อวัคซีนนั้นคาดว่าจะใช้เงินจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น