ประกาศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แนวปฏิบัติ และวิธีดำเนินการ ตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคโควิด-19

เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยต่อสุขภาพ และลดภาวะเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้กำหนดให้เป็นปี “MC WE GO SMART & SECURE” ดังนั้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการสร้างความเข้าใจ และความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน ในด้านต่าง ๆ ทางโรงเรียน จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติและวิธีดำเนินการ ตามมาตรการป้องกัน ฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

1. ด้านการดูแลทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัสในพื้นที่อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน โรงอาหาร ห้องปฏิบัติการ พื้นที่จัดกิจกรรม พื้นที่ออกกำลังกาย และพื้นที่โดยทั่วไปภายในโรงเรียน

1.1 โรงเรียนดูแลทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัสภายในพื้นที่อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน โรงอาหาร ห้องปฏิบัติการ และพื้นที่ทั่วไปภายในโรงเรียน โดยการพ่น เช็ด ล้างทำความสะอาด วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องปรับอากาศ ก่อนและระหว่างเปิดเรียน โดยใช้ผลิตภัณฑ์นาโนไนน์ ซิลเวอร์นาโน (Nano 9 Siver Nano) โดยผลิตภัณฑ์ Nano 9 เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าไวรัสเชื้อโรค และแบคทีเรียได้ 99.99% มีความปลอดภัยสูง ปลอดภัยต่อการใช้งาน และออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อนาน 7-14 วัน

1.2 โรงเรียนได้จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์เช็ดทำความสะอาดให้นักเรียนที่ทำหน้าที่เวร ได้ร่วมกันทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกวันหลังเลิกเรียน โดยมีครูประจำชั้นดูแลอย่างใกล้ชิด

1.3 โรงเรียนส่งเสริมให้มีการล้างทำความสะอาดมือด้วยสบู่ และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อไวรัส โดยการเพิ่มจุดล้างมือตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโรงเรียน เช่น หน้าห้องปฏิบัติการ ห้องพักครูสำนักงานต่าง ๆ ห้องสมุด ห้องพยาบาล จุดที่พักโดยรอบโรงเรียน โรงอาหาร ภายในห้องน้ำ มินิมาร์ท บูธจำหน่ายสินค้า สนามกีฬา สระว่ายน้ำ พื้นที่ทำกิจกรรม ฯลฯ

1.4 โรงเรียนใช้ภาชนะจัดเก็บขยะที่มีฝาปิดมิดชิด เพิ่มจุดทิ้งขยะ เพิ่มความถี่ในการจัดเก็บขยะและกำจัดขยะตามวิธีการที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

2. การคัดกรองผู้ประกอบการก่อนเข้าพื้นที่โรงเรียน และการให้บริการโรงอาหารมินิมาร์ท และบูธจำหน่ายสินค้า

2.1. โรงเรียนกำหนดให้มีการตรวจคัดกรอง โดยการวัดอุณหภูมิร่างกายผู้จำหน่ายอาหาร โดยวัดไข้บริเวณทางเข้าโรงเรียนทุกครั้ง

2.2 โรงเรียนกำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในการจำหน่าย และใส่อาหาร ด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา และมีการเช็ดทำความสะอาด อบความร้อนฆ่าเชื้อโรคภาชนะทุกครั้ง หลังประกอบการแต่ละวัน

2.3 โรงเรียนกำหนดให้มีการเช็ด ล้าง ทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงอาหาร มินิมาร์ท และบูธจำหน่ายสินค้าทุกวันหลังเลิกเรียน

2.4 โรงเรียนกำหนดให้ผู้จำหน่ายอาหารสวมถุงมือ และหน้ากากอนามัย หรือผ้าป้องกันเชื้อโรค และเว้นระยะห่างระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ

2.5 โรงเรียนกำหนดให้ผู้จำหน่ายอาหาร สามารถจำหน่ายอาหารแบบใส่จาน ชาม หรือภาชนะอื่นที่มีความสะอาดปลอดภัย

2.6 โรงเรียนไม่อนุญาตให้นำจาน ชาม ที่โรงเรียนมีไว้ให้บริการออกไปทานนอกโรงอาหาร และอนุญาตให้นักเรียนนำอาหารใส่ถุง กล่องกระดาษ ถ้วยกระดาษ หรือภาชนะอื่นที่มีความสะอาดปลอดภัยออกไปรับประทานยังจุดที่โรงเรียนกำหนดให้เป็นที่พัก และที่รับประทานอาหารภายนอกโรงอาหารได้

2.7 โรงเรียนจัดทำเครื่องหมายกำหนดจุดเพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ในการรอซื้อสินค้า/อาหาร ระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

2.8 โรงเรียนจัดทำเครื่องหมายกำหนดจุดเพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ระหว่างการพักรับประทานอาหารภายในโรงอาหาร หรือจุดที่โรงเรียนกำหนดให้เป็นที่พัก ที่รับประทานอาหารภายนอกโรงอาหาร ระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

2.9 โรงเรียนกำหนดให้นักเรียนนั่งทานอาหารที่โรงอาหาร ได้ไม่เกิน 500 คน สำหรับนักเรียนที่เหลือทางโรงเรียนจัดพื้นที่ทานอาหารนอกโรงอาหารเพิ่มเติม ได้แก่ ใต้อาคารเรียนลานกล้วยไม้ ลานจามจุรี และที่พักโดยรอบโรงเรียน เป็นต้น โดยกำหนดระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

3. ด้านพื้นที่จัดกิจกรรมและพื้นที่ออกกำลังกาย

3.1 โรงเรียนงดเปิดให้บริการสระว่ายน้ำจนกว่าคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จะอนุญาตให้เปิดบริการ

3.2 โรงเรียนคัดกรองนักเรียนก่อนใช้บริการสนามกีฬาทุกครั้ง

3.3 โรงเรียนจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการตามมาตรการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

3.4 โรงเรียนเพิ่มจุดวางถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อรักษาความสะอาดและกำจัดเชื้อโรค

3.5 โรงเรียนอนุญาตให้ใช้พื้นที่ออกกำลังกาย เช่น สนามกีฬา เฉพาะนักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน โดยให้ขออนุญาตผ่านทางฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมทั้งแจ้งจำนวนผู้ที่จะเข้ามาฝึกซ้อม ระยะเวลาเริ่มและเลิกการฝึกซ้อมหรือทำกิจกรรม ทั้งนี้ การฝึกซ้อมหรือทำกิจกรรมทุกครั้ง จะต้องมีครูหรือบุคลากรของโรงเรียน ดูแลรับผิดชอบตลอดระยะเวลาการฝึกซ้อม หรือทำกิจกรรม รวมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด

4. ด้านการจราจร และการรับ-ส่งนักเรียน

4.1 การรับ-ส่งนักเรียนก่อนเข้าเรียน (ประตูโรงเรียนเปิดเวลา 06.30 น.)

4.1.1 ประตู 2 ด้านหน้าโรงเรียน ให้ผู้ปกครองจอดรถฝั่งซ้าย แล้วส่งนักเรียนลงก่อนถึงประตู 2 เพื่อให้นักเรียนเดินเข้าจุดคัดกรอง ประตู 2 จากนั้นให้ผู้ปกครองขับรถตรงไปถึงปลายถนนมงฟอร์ต (บริเวณหน้ามงฟอร์ตเรสซิเดนต์) เพื่อกลับรถวนขวาออกทางเดิม แล้วเลี้ยวซ้ายออกถนนมหิดล

4.1.2 ประตู 4 ด้านหลังโรงเรียน (Local Road) ให้ผู้ปกครองขับรถเข้าประตู 4 แล้วเสี้ยวช้ายเข้าถนนข้างรั้วโรงเรียน (รั้วสนามฟุตบอล) จอดส่งนักเรียนก่อนถึงประตู 3 เพื่อให้นักเรียน เดินเข้าจุดคัดกรอง ประตู 3 จากนั้นให้ผู้ปกครองขับรถเลี้ยวซ้ายออกประตู 3 เข้าถนนด้านหลังโรงเรียน (Local Road)

4.1.3 กรณีฝนตกก่อนเข้าเรียน

4.1.3.1 ประตู 1 ด้านหน้าโรงเรียน ให้ผู้ปกครองขับรถเข้าประตู 1 จอดส่งนักเรียนบริเวณที่โรงเรียนกำหนด แล้วขับรถออกประตู 2

4.1.3.2 ประตู 4 ด้านหลังโรงเรียน (Local Road) ให้ผู้ปกครองขับรถเข้าประตู 4 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนข้างรั้วโรงเรียน (รั่วสนามฟุตบอล) ออกประตู 3 หรือขับรถตรงผ่านหน้าสระว่ายน้ำ เสี้ยวซ้ายไปตามถนนเส้นกลางของโรงเรียน แล้วออกประตู 2 หรือประตู 3

4.1.3.3 นักเรียนทุกคนต้องผ่านการคัดกรองโดยเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ซึ่งได้ติดตั้งไว้บริเวณปากทางขึ้นบันไดชั้น 1 ของอาคารเรียนทุกหลัง

4.1.3.4 ห้องสมุดกลางอาคารแอมบรอซิโอ จะเปิดทางเข้า-ออก ด้านหน้าเพียงช่องทางเดียว การเข้าใช้บริการห้องสมุดกลางทุกครั้ง ต้องผ่านการคัดกรองโดยเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ซึ่งติดตั้งไว้บริเวณทางเข้าห้องสมุด

4.2 การเข้า-ออกโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ใช้จักรยานหรือรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน

4.2.1 เวลา 06.30 – 07.50 น. ให้ใช้ประตู 1 เท่านั้น สำหรับ เวลา 15.40 – 18.00 น. ให้ใช้ประตู 1 เท่านั้น

4.2.2 นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ตามที่กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้เท่านั้น จึงจะอนุญาตให้นำรถจักรยานยนต์เข้ามาจอดในโรงเรียน

       4.2.3 นักเรียนนำรถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์ไปจอด ณ จุดจอดรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้บริเวณทิศเหนือของโรงเรียนเท่านั้น ห้ามนำไปจอดที่อื่นโดยเด็ดขาด

4.3 การเข้า-ออกโรงเรียนของครู บุคลากร พนักงาน และผู้ที่เข้ามาประกอบการในโรงเรียน

4.3.1 ให้ใช้ประตู 1 และประตู 4 เท่านั้น

4:3.2 ให้จอดรถที่บริเวณลานจอดรถสระว่ายน้ำ ลานจอดรถแนวรั้วสนามฟุตบอลด้านทิศตะวันออก และที่จอดรถลานต้นหูกวางเท่านั้น

4.4 การเข้า-ออกโรงเรียนสำหรับผู้ที่มาติดต่อกับโรงเรียน

4.4.1 ให้เข้า-ออกโรงเรียนโดยใช้ประตู 1 เท่านั้น

4.4.2 การติดต่อกับทางโรงเรียนจะอนุญาตให้ติดต่อในพื้นที่ ที่ได้รับอนุญาต และต้องนำรถไปจอดรถไว้ในจุดที่โรงเรียนกำหนดไว้ ณ จุดจอดรถลานหน้าอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์มารีย์ฯ เท่านั้น

4.5 การรับ-ส่งนักเรียนหลังเลิกเรียน (ประตูโรงเรียนเปิดเวลา 15.40 – 18.00 น.)

4.5.1 ประตู 1 ด้านหน้าโรงเรียน ให้ผู้ปกครองจอดรถ ณ จุดจอดรถตลอดแนวถนนฝั่งซ้าย แล้วรอรับนักเรียน

4.5.2 ประตู 4 ด้านหลังโรงเรียน (Local Road) ให้ผู้ปกครองขับรถเข้าประตู 4 แล้วเลี้ยวช้ายเข้าถนนข้างรั้วโรงเรียน (รั้วสนามฟุตบอล) รอรับนักเรียนแนวรั้วสนามฟุตบอลก่อนถึงประตู 3 จากนั้น ให้ผู้ปกครองขับรถเลี้ยวซ้ายออกประตู 3 เข้าถนนด้านหลังโรงเรียน (Local Road)

4.5.3 ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองนำยานพาหนะทุกชนิดเข้ามาจอดในโรงเรียน เพื่อรอรับนักเรียนกลับ การรับนักเรียนกลับให้ผู้ปกครองนัดรับนักเรียนภายนอกโรงเรียน หรือแนวรั้วโรงเรียน เท่านั้น

4.5.4 กรณีฝนตกหลังเลิกเรียน

4.5.4.1 ประตู 1 ด้านหน้าโรงเรียน ให้ผู้ปกครองขับรถเข้าประตู 1 (ทางเข้า) เมื่อรับนักเรียนแล้ว ให้ผู้ปกครองวนรถออกทางเดิมที่ประตู 1 (ทางออก)

4.5.4.2 ประตู 4 ด้านหลังโรงเรียน (Local Road ให้ผู้ปกครองขับรถเข้าประตู 4 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนข้างรั้วโรงเรียน (รั้วสนามฟุตบอล) ออกประตู 3 หรือชับรถตรงผ่านหน้าสระว่ายน้ำ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเส้นกลางของโรงเรียน แล้วออกประตู 2 หรือประตู 3 โดยให้ผู้ปกครองจอดรับนักเรียนบริเวณที่นัดหมายจุดจอดรับ

5. ด้านการปฏิบัติของครู บุคลากร พนักงาน ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่ติดต่อกับทางโรงเรียน

5.1 ครู บุคลากร พนักงาน ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่มาติดต่อกับทางโรงเรียน หากพบว่าตนเองมีอาการป่วยให้งดเข้าโรงเรียนโดยเด็ดขาด

5.2 ผู้ที่อยู่ในพื้นที่โรงเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือผ้ากันเชื้อโรค ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน

5.3 ผู้ที่จะเข้าพื้นที่โรงเรียนทุกคน ต้องผ่านการตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงเรียนทุกครั้ง

5.4 ผู้ที่อยู่ในพื้นที่โรงเรียนทุกคน ต้องหมั่นล้างทำความสะอาดมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค

5.5 ผู้ที่อยู่ในพื้นที่โรงเรียนทุกคน ต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือตามจุดที่โรงเรียนทำเครื่องหมายไว้

5.6 ผู้ที่อยู่ในพื้นที่โรงเรียนทุกคน ต้องเข้า-ออกพื้นที่ต่าง ๆ ตามเส้นทางหรือลูกศรที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น

6. ด้านการเฝ้าระวัง ดูแล กำกับ ติดตาม และด้านอื่นๆ

6.1 การประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องสุขอนามัยเบื้องต้น เช่น การกินร้อนช้อนกลาง การรับประทานอาหารปรุงสุก การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ในที่แออัด การล้างมือ 7 ขั้นตอนตามข้อแนะนำของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

6.2 การคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าสถานศึกษาในช่วงเช้า เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และรวดเร็วในการคัดกรอง ทางโรงเรียนได้จัดซื้อเครื่องตรวจจับความร้อน ซึ่งเป็นกล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ประจำไว้ที่จุดคัดกรองประตู 2 และประตู 3 จำนวน 2 จุด โดยเครื่องสามารถรายงานผลการคัดกรองอุณหภูมิร่างกายและบันทึกภาพนักเรียนที่เดินผ่านกล้องเก็บไว้ทุกคน กรณีเครื่องตรวจจับความร้อนตรวจเจอนักเรียนที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเชียสขึ้นไป เครื่องจะส่งเสียงสัญญาณ แจ้งเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องคัดกรองนักเรียนไปพักรอยังจุดคัดแยกนักเรียน เพื่อรอให้ผู้ปกครองรับกลับไปทำการดูแลรักษาต่อไป และในช่วงบ่ายก่อนขึ้นห้องเรียน โรงเรียนจะตรวจคัดกรองนักเรียนก่อนขึ้นห้องเรียนด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด หลังการคัดกรองทุกวันทางโรงเรียนจะรายงานผลการคัดกรองผู้ที่เข้าพื้นที่โรงเรียนทุกคนต่อผู้อำนวยการ และหน่วยงานสาธารณสุขที่โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ดูแล

6.3 กรณีพบผู้ที่มีอาการสงสัยว่าจะป่วยโดยวัดอุณหภูมิความร้อนร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป งานพยาบาลจะแจ้งให้ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องพาไปพบแพทย์โดยทันที และทำบันทึกเพื่อติดตามอาการต่อไปจนกว่าจะมีอาการเป็นปกติ

6.4 ให้ผู้ที่มีอาการสงสัยว่าจะป่วยเข้ารับการรักษาจนกว่าอาการจะหายเป็นปกติ เมื่อหายเป็นปกติแล้วกรณีเป็นครู บุคลากร พนักงาน นักเรียน และผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียน ให้นำหนังสือรับรองจากแพทย์มาแสดงเพื่อกลับมาทำงานหรือเรียนตามปกติ โดยไม่นับเป็นวันลา

6.5 ครูประจำชั้นและครูประจำวิชาให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับโรคติดต่อไวรัส COVID-19 และเน้นย้ำการดูแลสุขนิสัยของตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยจะเน้นมาตรการและแนวทาง ในการดูแลและป้องกันตนเอง ที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติ 6 ข้อ ดังนี้

ข้อ 1 คัดกรองวัดไข้ (Screening)

ข้อ 2 สวมหน้ากาก (Mask Wearing)

          ข้อ 3 ล้างมือ (Hand Washing)

ข้อ 4 เว้นระยะห่าง (Social Distancing)

ข้อ 5 ทำความสะอาด (Cleaning)

ข้อ 6 ลดการแออัด (Crowded Reducing)

6.6 จัดห้องเรียนและห้องประกอบทุกห้องตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข งดการเรียนและการทำกิจกรรมแบบกลุ่มใหญ่ และเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเททุกวัน

6.7 ให้ปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท. https://www.moicovid.com และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ https:/www.chiangmai.go.th อย่างเคร่งเครัด

อนึ่ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการประสานความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทางโรงเรียนฯ ได้แนบเอกสารแผนภูมิรูปภาพ (Info Graphic Flowchart) ขั้นตอนการปฏิบัติ และวิธีดำเนินการตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งเส้นทางรับ-ส่งนักเรียน มาพร้อมนี้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ศึกษาทำความเข้าใจในแนวปฏิบัติอย่างชัดเจน ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแนวปฏิบัติและ/หรือวิธีดำเนินการอื่นใดทางโรงเรียน จะประกาศแจ้งมาเพื่อทราบอีกครั้งหนึ่ง

ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564

ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น