ประกาศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยต่อสุขภาพ และลดภาวะเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันอาจเกิดขึ้นต่อบุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จึงได้กำหนดให้ปีการศึกษา 2564 เป็นปี “MC WE GO SMART & SECURE” ทางโรงเรียน จึงขอแจ้งการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบ MC SMART BLENDED LEARNING ดังนี้

เรื่องที่ 1 การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบ MC SMART BLENDED LEARNING โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เล็งเห็นถึงความสำคัญของ “สุขภาพและการเรียนรู้ จำเป็นที่จะต้องทำควบคู่กัน โดยละเลยอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้” ภายใต้แนวคิด “MC WE GO SMART AND SECURE” ดังนั้น เพื่อเป็นการดำเนินตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดให้เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 9) เรื่อง มาตรการ และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้านการศึกษา (New Normal) ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ MC SMART BLENDED LEARNING โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ 0n-Site ร่วมกับการเรียนการสอนแบบ On-Line ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 ถึงวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 โดยดูตารางเรียนได้ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่ www.montfort.ac.th

เรื่องที่ 2 การนัดหมายประชุม Online Homeroom ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จะดำเนินการประชุม Online Homeroom ผู้ปกครองและนักเรียนทุกระดับชั้น วันวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 14.30 น. (ระบบเปิดตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป) เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจการจัดการเรียนสอนรูปแบบ MC SAMRT BLENDED LEARNING และเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญให้นักเรียน และผู้ปกครองได้รับทราบ (ครูประจำชั้นจะนัดหมายและเชิญนักเรียนเข้าประชุม Online Homeroom อีกครั้ง)

หมายเหตุ

1. กำหนดการและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ และคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนฯ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

2. ระหว่างที่นักเรียนอยู่ที่บ้าน ขอให้ดูแลตัวเองและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด

3. ขอปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางมาจากเขตจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มทุกช่องทาง

3.1 กรอกข้อมูลผ่าน CM-CHANA หรือแบบลงทะเบียน ชม.1 หรือ ชม.2

3.2 รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พื้นที่ที่ตนเองพักอาศัยทันที

3.3 ปฏิบัติตามคำแนะนำจากระบบ CM-CHANA และกักตัวสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน

3.4 บันทึกข้อมูลประจำวันใน แบบ ชม.3 หากเดินทางไปไหนต้องแสดงเหตุผล และแสดงหลักฐานต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค เพื่อพิจารณาอนุญาต แบบ ชม.4

4. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีอื่นๆ ให้ลงทะเบียน CM-CHANA ทุกคน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำจากระบบ CM-CHANA และสังเกตตนเองอย่างใกล้ชิด หากผิดปกติแจ้งเจ้าพนักงานในพื้นที่ที่พักอาศัยทันที

5. การเข้า-ออกพื้นที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และระหว่างอยู่ในพื้นที่โรงเรียนฯ ขอความร่วมมือทุกท่าน ปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 3/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติและวิธีดำเนินการตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทาง “MC WE GO SMART & SECURE” ปีการศึกษา 2564 อย่างเคร่งครัด

6. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ของดให้บริการใช้พื้นที่เพื่อการออกกำลังกายภายในโรงเรียนทุกประเภท

ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564

ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น