เทศบาลเมืองน่าน ร่วมเวทีเสวนาออนไลน์ (WEBINAR)

นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมเวทีเสวนาออนไลน์ (WEBINAR) “การสัมมนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย Safety Zone เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว” ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Seminar Online) บูรณาการความร่วมมือระหว่าง เทศบาลเมืองน่านและกรมการท่องเที่ยว ผลักดันให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยต้นแบบด้านการท่องเที่ยว และเพิ่มความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ

9  มิถุนายน  2564  นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ  “การยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว”  โดยมีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว ย่านการค้า หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และผู้ที่สนใจ จากทั่วประเทศ ติดตามการสัมมนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Seminar Online) ผ่านระบบ zoom กิจกรรมภาคบ่าย ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน

นายปฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมเวทีเสวนาออนไลน์ (WEBINAR) “การสัมมนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย Safety Zone เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว”  ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Seminar Online) นำเสนอแนวทางการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเมือง และการท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อคนทั้งมวล  จัดโดยกรมการท่องเที่ยว  โดยมีการเสวนาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการแนวทางบริหารความเสี่ยง รวมทั้งหลักเกณฑ์เพื่อสร้างความปลอดภัย สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยว โดย ผู้แทนกรมการท่องเที่ยวและผู้แทนพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบ ทั้ง 5 แห่ง ทั่วประเทศ

ปลัดเทศบาลเมืองน่าน ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการขยายผลโครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย สำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) ทั้งในส่วนของหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยว ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวผลการบูรณาการดำเนินงานการอบรม ให้แก่ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ท่องเที่ยวเขตเมือง เพื่อสร้างต้นแบบในการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยว ให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัย ให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและชุมชน ประชาสัมพันธ์พื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยต้นแบบ ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว พื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยต้นแบบประเทศไทย ประกอบด้วย 5 พื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ 1.ย่านเมืองเก่าน่าน 2.หาดบางแสน ชลบุรี 3. เอเชียทีค 4.ชุมชนบ้านไร่กองขิง เชียงใหม่ และ 5.เยาวราช

เทศบาลเมืองน่าน ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้เป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก (A Safe Community)  อันมาจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ได้ตระหนักถึงการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วยความปลอดภัยในหลากหลายมิติ ทั้งนี้ ในการสร้างเสริมให้เกิดความปลอดภัยในชุมชนนั้น มีการบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคประชาชน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญหลักที่จะทำให้ชุมชนมีความปลอดภัยแบบยั่งยืน หลักการการมีส่วนร่วมในการทำงาน เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกัน

การทำงานนี้จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่องและทำเป็นกระบวนการ ทั้งขั้นตอนของการเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย การดำเนินการขณะเกิดภัย และการเยียวยาบำบัดฟื้นฟูหลังเกิดภัย อีกทั้งนำบทเรียนที่เกิดขึ้นไปวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรการป้องกันภัยในชุมชน จนทำให้เทศบาลเมืองน่าน ได้รับการรับรองเป็นชุมชนปลอดภัยระดับนานาชาติ และเป็นต้นแบบพื้นที่ตำบลปลอดภัย สพฉ. ซึ่งความสำเร็จเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน ตลอดจนถึงภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่ได้ช่วยกันคิดค้นหาแนวทางสู่การขับเคลื่อนเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ตามแนวทางแห่งพันธกิจ (Mission) “น่าน…นครแห่งความสุขเมืองเก่าที่มีชีวิต”Nan The City of Happiness : A Lively Old Town เพื่อ “เมืองน่านน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

ซึ่งโครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) ของกรมการท่องเที่ยวดังกล่าวนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทั้งบริบทของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ในฐานะเจ้าบ้านที่ดีและวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น