มอบปุ๋ยชีวภาพจากมูลสัตว์ ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 มิถุนายน 256 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มอบปุ๋ยชีวภาพจากมูลสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 200 ถุง ให้แก่เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผ่นดินปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลสะเมิงใต้ จำนวน 11 หมู่บ้าน โดยมี นายชาตรี คูหเทพารักษ์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้มอบ ให้กับตัวแทนจากเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ร่วมแสดงความคิดเห็น